113/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001) 2 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 10 § 4 mom. som följer:

2 §
Arbetsersättning

Arbetsersättningen omfattar de kostnader som förrättningen orsakat Lantmäteriverket eller kommunen till ett belopp som motsvarar de genomsnittliga totala kostnaderna för förrättningen i fråga. Till kostnaderna hänförs utöver särkostnaderna för förrättningarna även den andel av förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna samt av andra gemensamma kostnader som hänför sig till förrättningen. Kostnaderna kan även bestämmas särskilt för olika deluppgifter i förrättningarna.

4 §
Förrättning som lämnats därhän, återgått eller förfallit

Om fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning bestäms att utgå som förrättningsersättning, bestäms att fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning som lämnats därhän, återgått eller förfallit uppgår till ett belopp som motsvarar högst förrättningsersättningen för en motsvarande förrättning.

Övrigt bestäms fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning som lämnats därhän, återgått eller förfallit enligt förrättningens framskridande i form av en arbetsersättning eller förrättningsersättning i enlighet med vad som närmare föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift eller i fastighetsförrättningstaxan.

5 §
Uppbördsmyndighet

Fastighetsförrättningsavgifter, dröjsmålsräntor, indrivningskostnader och dröjsmålsavgifter tas ut till staten av Lantmäteriverket. Motsvarande fordringar till kommunen tas ut av kommunens fastighetsregisterförare.


8 §
Ansökan och beviljande av anstånd

Anstånd som avses i 11 § lagen om fastighetsförrättningsavgift söks skriftligen. Av ansökan ska framgå sökandens ekonomiska ställning och övriga omständigheter som inverkar på saken. Ansökan ska senast på avgiftens förfallodag tillställas Lantmäteriverket då staten är mottagare och kommunens fastighetsregisterförare då kommunen är mottagare för avgiften.


10 §
Förskott på fastighetsförrättningsavgift och säkerhet för betalningen

Om de förskott på fastighetsförrättningsavgiften som ska betalas och om de säkerheter som ska ställas beslutar Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare i de fall där förskottet betalas eller säkerheten ställs innan förrättningsförordnandet meddelas och av förrättningsingenjören om detta sker efter att förrättningen har blivit anhängig. Förskottet tas ut i en rat. På förskottsavgiften tillämpas i övrigt vad som bestäms om fastighetsförrättningsavgift.


Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

Om fastighetsförrättningsavgift för en förrättning bestäms att utgå som förrättningsersättning och förrättningen har lämnats därhän, återgått eller förfallit innan denna förordning har trätt i kraft, bestäms förrättningsavgiften att utgå med tillämpning av de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft

  Helsingfors den 6 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.