100/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om samfällda skogar (109/2003) en ny 47 a § som följer:

47 a §
Ändringssökande

Ändring i ett förvaltningsbeslut av Finlands skogscentral får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften får ges in också till Finlands skogscentral som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till besvärsmyndigheten.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.