91/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) 13 § och

fogas till lagen nya 13 a och 13 b § som följer:

13 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Forststyrelsen fattar med stöd av naturvårdslagen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ändring i andra beslut enligt 1 mom. eller sådana beslut enligt 9 § 3 mom. som gäller enskilda tillstånd får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots ändringssökande. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

13 a §
Sökande av ändring i beslut om enskilda tillstånd

Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 9 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

Ett beslut av Forststyrelsen som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Sådana beslut om enskilda tillstånd som avses i 1 mom. får verkställas även om beslutet överklagas. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

13 b §
Behörig förvaltningsdomstol

Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte går att tilllämpa, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets hemorten för den som anfört besvären är belägen.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.