89/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av 27 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006) 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1504/2009, som följer:

27 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av statsrådet som gäller godkännande eller ändring av den nationella strategiska planen enligt 5 § eller det operativa programmet enligt 6 § får inte sökas genom besvär. Ändring i ett beslut enligt 6 § 3 mom. som förvaltningsmyndigheten har fattat får inte sökas genom besvär.

Ändring i beslut av jord- och skogsbruksministeriet får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

I beslut av förvaltningsdomstolen som gäller avbrytande av betalning eller återkrav av ett stöd får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i beslut av förvaltningsdomstolen sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.