85/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 55—57 §,

av dem 55 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/2009 samt 56 § sådan den lyder i lag 1485/2009, som följer:

55 §
Besvärsrätt

Ändring i beslut av Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen får sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett tillståndsbeslut av Forststyrelsen får ändring sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol.

I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

56 §
Förfarandet vid ändringssökande

Besvärsskriften får ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska utan dröjsmål sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen.

Besvär över beslut av jord- och skogsbruksministeriet kan sändas direkt till högsta förvaltningsdomstolen.

57 §
Ändringssökande i beslut av förvaltningsdomstolen

I beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ärenden som gäller det att en utbetalning avbryts eller ett stöd återkrävs, lån sägs upp, frivillig skuldsanering förfaller eller en särskild förmån återkallas får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.