75/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Författningar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft den 1 september 2014:

1) lagen om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (76/2014),

2) lagen om ändring av 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (77/2014),

3) lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (78/2014),

4) lagen om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (79/2014),

5) lagen om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (80/2014),

6) lagen om ändring av 57 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (81/2014),

7) lagen om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre (82/2014),

8) lagen om ändring av skoltlagen (83/2014),

9) lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (85/2014),

10) lagen om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning (87/2014),

11) lagen om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (88/2014),

12) lagen om ändring av 27 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (89/2014),

13) lagen om ändring av lagen om fiske (90/2014),

14) lagen om ändring av lagen om Forststyrelsen (91/2014),

15) lagen om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen (92/2014),

16) lagen om ändring av 47 § i viltskadelagen (93/2014),

17) lagen om ändring av 16 § i lagen om plantmaterial (94/2014),

18) lagen om ändring av 32 § i lagen om handel med utsäde (95/2014),

19) lagen om ändring av 29 och 30 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (96/2014),

20) lagen om ändring av 34 och 35 § i lagen om skydd för växters sundhet (97/2014),

21) lagen om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat (98/2014),

22) lagen om ändring av lagen om samfälligheter (99/2014),

23) lagen om ändring av lagen om samfällda skogar (100/2014),

24) lagen om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (101/2014), och

25) lagen om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna (102/2014).

Lagen om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (84/2014) och lagen om ändring av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (86/2014) träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

2 §
Författningar och bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992),

2) 39 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), sådan paragrafen lyder i lag 1471/1993, och

3) 23 § 1—3 mom. i lagen om avträdelsepension (16/1974), sådana de lyder i lag 1304/1985.

3 §
Tillämpning av den nya lagstiftningen

På behandlingen av de ärenden som har inletts vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och högsta förvaltningsdomstolen när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft ska de lagar som nämns i 1 § tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

4 §
Ärenden som har inletts vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

De ärenden som har inletts vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd överförs till Tavastehus förvaltningsdomstol, Norra Finlands förvaltningsdomstol, andra behöriga förvaltningsdomstolar eller Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med bestämmelserna om överklagande i de lagar som nämns i 1 §. På motsvarande sätt överförs också de överklagade ärenden som har avgjorts innan de lagar som nämns i 1 § trädde i kraft och som överklagats genom besvär som blivit anhängiga först efter lagarnas ikraftträdande och som riktats till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, i enlighet med den besvärsanvisning som följer som bilaga till det överklagade beslutet.

De interimistiska åtgärder och andra åtgärder som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd eller nämndens ordförande har bestämt förblir i kraft tills ärendet avgörs eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

För behandlingen av ett ärende som överförts till förvaltningsdomstolen tas inte någon avgift ut, om behandlingen av ärendet har varit avgiftsfri vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 §.

Rätten att anföra fortsatta besvär i ärenden som överförts till förvaltningsdomstolen och som enligt de lagar som nämns i 1 § får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd, avgörs enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 §, om beslutet får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med stöd av de nämnda bestämmelserna.

5 §
Ärenden som har inletts vid högsta förvaltningsdomstolen

Behandlingen av de ärenden som har inletts vid högsta förvaltningsdomstolen ska slutföras enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 §. Tidigare lagstiftning ska tillämpas också på de överklagade ärenden som har avgjorts innan de lagar som nämns i 1 § trädde i kraft och som överklagats genom besvär som blivit anhängiga vid högsta förvaltningsdomstolen först efter lagarnas ikraftträdande i enlighet med den besvärsanvisning som följer som bilaga till det överklagade beslutet.

Om det är behövligt att upphäva ett överklagat beslut och återförvisa ärendet för ny behandling, ska högsta förvaltningsdomstolen återförvisa ärendet till den förvaltningsdomstol som med stöd av en lag som nämns i 1 § är regionalt och sakligt behörig att behandla ärendet.

6 §
Överföring av personal

De tjänster som lagskipningsråd som innehas av ordföranden och vice ordföranden för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in vid lagens ikraftträdande.

De lagskipningsråd som har uppgiften vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som huvudsyssla och som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 11 § i lagen om utnämning av domare (205/2000) kan vid lagens ikraftträdande överföras till en tjänst som förvaltningsrättsdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol, dock högst till utgången av den nuvarande mandatperioden. Överföringen kräver samtycke av tjänstemannen.

De övriga tjänsterna vid besvärsnämnden och de personer som utnämnts till tjänsterna överförs med stöd av 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) till Tavastehus förvaltningsdomstol. Detsamma gäller dem som vid lagens ikraftträdande är anställda i ett tjänsteförhållande för viss tid fram till dess tjänsteförhållandet upphör. Överföringen kräver samtycke av den som saken gäller.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd gäller efter ikraftträdandet av denna lag den behöriga förvaltningsdomstolen.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.