73/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsbildningslagen (554/1995) 213 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1188/1996, samt

ändras 207 och 208 § samt 209 § 2 mom., sådana de lyder, 207 § delvis ändrad i lag 914/2011, 208 § i lag 914/2011 och 209 § 2 mom. i lag 1159/2005, som följer:

207 §

Förrättningskostnaderna består av fastighetsförrättningsavgifter enligt 3 § 2 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995).

208 §

Förrättningsingenjören beslutar om betalning av de kostnader och ersättningar enligt 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift som uppkommer vid en fastighetsförrättning. Om inte något annat följer av 180 § i denna lag, betalas dessa i förskott av statens eller, om förrättningsingenjören är en fastighetsingenjör, av kommunens medel allt efter som de uppkommer.

De kostnader och ersättningar enligt 1 mom. som har betalts i förskott av statens eller kommunens medel återkrävs till staten eller kommunen på det sätt som bestäms om uppbörd av fastighetsförrättningsavgift.

209 §

Vid styckning betalas förrättningskostnaderna för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet av ägaren till respektive fastighet, om inte sakägarna avtalar något annat eller förrättningsingenjören av särskilda skäl bestämmer något annat om fördelningen. Om innehavaren av en särskild rättighet enligt 22 § 1 mom. har sökt styckning, svarar denne för förrättningskostnaderna för tomtens del.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På kostnader och ersättningar som har uppkommit i form av förrättningsutgifter med stöd av den 207 § som gällde vid denna lags ikraftträdande eller tidigare bestämmelser tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Om den slutliga fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning fastställs i form av förrättningsersättning enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift, uttas dock inte de delar av förrättningsutgifterna som ingår i förrättningsersättningen.

RP 144/2013
JsUB 16/2013
RSv 179/2013

Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.