72/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001) 2 och 3 §, 5 § 3 mom. samt 6, 8 och 9 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 692/2004, som följer:

2 §
Tillsättning av nämnden och nämndens sammansättning

Nämnden tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder. Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande samt minst sex andra medlemmar och ett behövligt antal ersättare. Nämnden finns i anslutning till Livsmedelssäkerhetsverket.

Ordföranden och vice ordföranden ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Nämndens medlemmar och ersättare ska vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap av betydelse för nämnden.

3 §
Beredning av ärenden och behandling av dem i nämnden

De ärenden som ska behandlas i nämnden bereds vid Livsmedelssäkerhetsverket, som också handhar föredragningen av ärendena. Nämnden sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Utlåtanden av nämnden ska begäras skriftligen. Ärenden kan föreläggas nämnden av ägaren eller innehavaren av ett djur som fått en veterinärmedicinsk skada, av den veterinär som misstänks för behandlingsfel eller av veterinärens arbetsgivare. Utlåtande behöver inte lämnas om begäran om utlåtande är uppenbart grundlös.

Om en domstol har träffat ett avgörande i ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden inte ta begäran om utlåtande till behandling till den del domstolen har avgjort ärendet. Om ärendet är anhängigt vid en domstol får utlåtande lämnas enbart till domstolen på dess begäran. I ett ärende som behandlas av konsumenttvistenämnden får utlåtande lämnas till denna på dess begäran.

Nämnden kan kalla en part för att höras vid nämndens möte, om det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Den andra parten ska då ges tillfälle att närvara. Parterna står själva för kostnaderna för att de inställer sig. Nämnden har även rätt att höra sakkunniga, inhämta utlåtanden och utredningar och förrätta syn. Bestämmelser om förrättande av syn finns i 38 § i förvaltningslagen (434/2003).

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på nämndens ordförande samt på övriga medlemmar och ersättare när de behandlar ärenden som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

5 §
Beslutanderätt

Nämndens ordförande avgör frågor som gäller nämndens ekonomi och andra frågor som hänför sig till nämndens interna förvaltning. I nämndens arbetsordning kan beslutanderätten i dessa frågor även överföras på vice ordföranden och en föredragande.

6 §
Arvoden och kostnadsersättningar

Till nämndens medlemmar och till sakkunniga som nämnden har hört betalas arvode för utförda uppdrag och resekostnadsersättning enligt grunder som Livsmedelssäkerhetsverket har fastställt.

8 §
Personal

Nämnden har ett behövligt antal föredragande som anställs av Livsmedelssäkerhetsverket. Behörighetsvillkor för föredragande är lämplig högre högskoleexamen.

9 §
Stödtjänster

Livsmedelssäkerhetsverket sköter nämndens expeditions-, arkiverings-, registrerings- och bokföringsuppgifter samt andra uppgifter som hänför sig till nämndens interna förvaltning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Medlemmarna och ersättarna i den veterinärmedicinska skadenämnd som är verksam vid denna lags ikraftträdande, med undantag av nämndens ordförande och vice ordförande, är medlemmar och ersättare till slutet av sin mandatperiod.

Handlingar som avser utlåtandeärenden som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande överförs från landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd till Livsmedelssäkerhetsverket vid ikraftträdandet.

RP 120/2013
JsUB 18/2013
RSv 187/2013

Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.