65/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013):

1 §
Överföring av statens medel till Folkpensionsanstalten

Staten överför till Folkpensionsanstalten de medel som behövs för betalning av ersättning till kommuner och samkommuner samt till andra medlemsstater i Europeiska unionen och stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Schweiz. Medlen överförs minst en gång i kvartalet utifrån Folkpensionsanstaltens utredning.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet en utredning över de ersättningar som avses i 1 mom. 14 dygn innan ersättningarna betalas ut. Medlen överförs till Folkpensionsanstalten senast ett dygn före den i utredningen angivna dag då ersättningarna betalas ut.

2 §
Sökande och utbetalning av statlig ersättning

En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska hos Folkpensionsanstalten ansöka om sådan statlig ersättning som avses i 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård senast inom 12 månader efter utgången av den månad då kostnaderna uppkommit.  I samband med ansökan ska en utredning om kostnaderna och om ett europeiskt sjukvårdskort eller något annat intyg som visar att personen har rätt till vård läggas fram. Dessutom ska uppgifter om betalningsmottagaren ges.

Folkpensionsanstalten ska ersätta kommuner och samkommuner för kostnaderna för den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster senast inom ett år efter det att ansökan har lämnats.

3 §
Ersättning för merutgifter för returresa från ett nordiskt land

Om en hemresa i enlighet med artikel 7 i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 136/2004) ordnas med ambulansflyg, ska en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården för Folkpensionsanstalten lägga fram en utredning om ambulansflygets ändamålsenlighet och kostnader innan transporten ordnas.

4 §
Överföring av anslaget för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård till Folkpensionsanstalten

De medel för finansieringen av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som fastställts i statsbudgeten överförs av staten till Folkpensionsanstalten vid ingången av kalenderåret.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social trygghet eller sjukvård (1404/2007).

  Helsingfors den 30 januari 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pasi Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.