63/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 78 a § 5 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), sådant det lyder i lag 1202/2013:

1 §
Rådets uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 78 a § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården följande uppgifter:

1) att på Folkpensionsanstaltens och andra myndigheters begäran ge utlåtanden om tolkningen och tillämpningen av tjänsteutbudet samt om principerna för hur utbudet ska bestämmas,

2) att delta i den offentliga debatten och i det samarbete som gäller ämnet, 

3) att följa den internationella utvecklingen och att delta i det internationella samarbete som gäller ämnet,

4) att behandla övriga ärenden som social- och hälsovårdsministeriet anvisat rådet.

2 §
Rådets verksamhet

I rådet avgörs ärendena på föredragning.

Rådet ska höra experter och inhämta utlåtanden och utredningar. Rådet kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden.  Även sådana experter som inte hör till rådet kan vara medlemmar av en sektion. Sektionens ordförande ska vara medlem av rådet.

Rådet fastställer årligen en arbetsplan för sig självt och en förteckning över de permanenta och tillfälliga experter som deltar i att bestämma tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården. Arbetsplanen och förteckningen är offentliga handlingar.

3 §
Ordnande av verksamheten

Ordförande för rådet är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef. Social- och hälsovårdsministeriet utser en vice ordförande för rådet.

Rådet har en generalsekreterare med uppdraget som huvudsyssla. Generalsekreteraren är chef för rådets permanenta sekretariat. Rådet kan dessutom ha sekreterare som har uppdraget som bisyssla och utses av social- och hälsovårdsministeriet.

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden eller när minst två medlemmar skriftligen begärt det för behandling av ett ärende som de uppgett. Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden i egenskap av ordförande och dessutom minst tio andra medlemmar är närvarande.

Om en medlem av rådet eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, utser social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem eller en ny ersättare för den återstående mandatperioden.

Närmare föreskrifter om organiseringen av arbetet i rådet finns i rådets arbetsordning som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §
Arvoden och ersättningar

Grunderna för arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av rådet och till ersättare och experter bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 30 januari 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Pasi Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.