62/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av fastighetsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i fastighetsregisterförordningen (970/1996) 2, 3, 11 och 12 § av dem 2, 3 ja 11 § sådana de lyder i förordning 1149/1999, samt

ändras 1 §, 4 § 1 och 5 mom., 5, 5 a, 6 och 8 § samt 11 a § 1 mom. av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1149/1999, 4 § 1 och 5 mom. sådana de lyder i förordning 276/2001, 5 a § sådan den lyder i förordning 1149/1999, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 873/1999 och 11 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning 873/1999, som följer:

1 §
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie i fyra delar.

4 §
Ändringar i fastighetsbeteckningen

Fastigheter och andra registerenheter som bildats vid fastighetsförrättning eller genom sammanslagning ges en ny fastighetsbeteckning om inte annat följer av 2—5 mom. i denna paragraf.


När en fastighet införlivas med ett allmänt område, statens skogsmark, ett skyddsområde eller en inlösningsenhet, ges den fastighet som bildas den mottagande fastighetens beteckning.

5 §
Kommunindelning

Till en fastighet eller annan registerenhet får höra endast ägor som finns inom en och samma kommun. Ett samfällt område kan dock bestå av registerenheter som hör till olika kommuner.

När en lägenhet har bildats av andelar i ett sådant samfällt område som hör till fastigheter som är belägna i olika kommuner, skall den bildade lägenheten registreras i den kommun där det samfällda området eller största delen av den finns.

5 a §
Förande av fastighetsregister i vissa fall

Lantmäteriverket för fastighetsregister också över de registerenheter som delvis ligger i ett sådant detaljplaneområde där kommunen är fastighetsregisterförare.

Om endast en obetydlig del av registerenheten ligger utanför detaljplaneområdet, kan Lantmäteriverket och kommunen komma överens om att kommunen är fastighetsregisterförare för registerenheten.

6 §
Uppgifter i fastighetsregistret

Utöver de uppgifter som avses i 7 § fastighetsregisterlagen (392/1985) införs i fastighetsregistret såsom uppgifter som fastighetsbildningsmyndigheterna och kommunernas vägnämnder tar fram om varje registerenhet

1) tidigare fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningarna för de registerenheter av vilka fastigheten har bildats,

2) beteckningarna för de outbrutna områden av vilka registerenheten helt eller delvis har bildats,

3) beteckningarna för de outbrutna områden som utgör sådana andelar i samfällt område av vilka en lägenhet har bildats eller vilka har överförts till en fastighet,

4) outbrutna områden och andelar i samfällt område vilka har överlåtits från en registerenhet eller förvärvats genom annat fång än sådant som grundar sig på överlåtelse,

5) åtgärder i syfte att bilda eller ändra en registerenhet och andra motsvarande åtgärder som gäller enheten,

6) registerenhetens littera, om enheten vid någon fastighetsförrättning har haft en littera som avviker från enhetsbeteckningen,

7) den anteckning om stomfastigheten som avses i 21 § 2 mom. fastighetsbildningslagen (554/1995),

8) särskilda förmåner samt andelar i gemensamma särskilda förmåner,

9) fastighetsbeteckningarna för de samfällda områden som fastigheten har andel i, liksom även andelens storlek, om andelen och dess storlek har avgjorts vid en fastighetsförrättning genom en åtgärd som vunnit laga kraft,

10) de fastigheter som har andelar i ett samfällt område och dessa andelars storlek, om detta har avgjorts vid en fastighetsförrättning genom en åtgärd som vunnit laga kraft eller om det är nödvändigt att registrera andelarna för upprätthållande av en temporär delägarförteckning,

11) registerenhetens totala areal samt dessutom, med undantag av tomter och allmänna områden, enhetens jord- och vattenarealer var för sig,

12) sådana nyttjanderätter och begränsningar av nyttjanderätten som kan jämställas med servitut och som stiftats vid en med fastighetsförrättning jämförbar förrättning,

13) giltighetstiden för servitut samt rättigheter och begränsningar som avses i 12 punkten, såvida de inte är ständiga, samt efter behov andra uppgifter om servituten, rättigheterna och begränsningarna,

14) områden vilkas gränser har bestämts i enlighet med 11 § eller 51 § 2 mom. förordningen om fiske (1116/1982),

15) den gräns för yttre skärgården som har fastställts vid förrättning enligt 124 § lagen om fiske (286/1982) samt

16) andra uppgifter som tas fram av fastighetsbildningsmyndigheterna, enligt vad som stadgas eller bestäms någon annanstans i lagstiftningen.

Har inte storleken av den andel som avses i 1 mom. 9 punkten avgjorts genom en åtgärd som vunnit laga kraft, antecknas i fastighetsregistret hur stor andel fastigheten har i moderfastighetens eller en bildande fastighets andel i det samfällda området.

Enskilda vägar för vilka det inrättats väglag registreras i fastighetsdatasystemet som nyttjanderättsenheter. Andra servitutsområden och sådana områden som omfattas av en nyttjanderätt enligt 1 mom. 12 punkten kan antecknas i fastighetsregistret som nyttjanderättsenheter.

8 §
Registrering av outbrutet område, andel i samfällt område och nyttjanderättsenhet

Den som för fastighetsregistret tilldelar varje outbrutet område eller varje andel i samfällt område som överlåtits från en fastighet eller varje samfällt område som överlåtits en beteckning för outbrutet område. Om outbrutna områden har förvärvats från flera registerenheter genom samma fång, tilldelas varje område en egen beteckning. Åtföljs ett överlåtet outbrutet område av en andel i samfällt område, ges endast det outbrutna området en beteckning.

Beteckningen för outbrutet område bildas enligt registreringstidpunkten av fastighetsbeteckningen för den registerenhet som det outbrutna området eller andelen i samfällt område hör till, försedd med typbokstaven M och ett individualiserande nummer. Ändras fastighetsbeteckningen för den registerenhet till vilken det outbrutna området hör eller från vilken andelen i samfällt område har överlåtits, skall beteckningen för outbrutet område inte ändras.

Som uppgifter om ett outbrutet område antecknas i fastighetsregistret

1) beteckningen för det outbrutna området,

2) registreringsdagen,

3) i fråga om den registerenhet eller det outbrutna område från vilken det outbrutna området första gången överläts, namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum för ägaren vid tidpunkten för överlåtelsen,

4) namn och personbeteckning eller affärsoch samfundssignum för det outbrutna områdets första ägare,

5) datum för fånget,

6) huruvida det outbrutna området har upphävts samt grunden och tidpunkten för upphävandet,

7) beteckningarna för registerenheter som bildats av det outbrutna området och för outbrutna områden som överlåtits vidare samt

8) beteckningen för den registerenhet inom vilken det outbrutna området ligger.

Som uppgifter om andelar i samfällt område vilka överlåtits från en fastighet antecknas i fastighetsregistret i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 3 mom.

Den som för fastighetsregister tilldelar en beteckning för nyttjanderättsenhet som består av fyra delar. Beteckningen bildas av ett tresiffrigt gruppnummer som Lantmäteriverket tilldelat, fyrsiffrigt årtal för tilldelning av beteckningen, typbokstaven K och ett högst sexsiffrigt nummer för nyttjanderättsenheten.

11 a §
Meddelanden som hänför sig till registerföringen

Om en kommun fattar ett beslut som gäller förandet av fastighetsregister, skall kommunen informera Lantmäteriverket och kommunens fastighetsregisterförare om detta.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 30 januari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsrådet
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.