60/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådet förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns (653/2005) 2 § 1 mom., 3 § samt 6 § 1—3, 5, 7 och 14—18 punkten, av dem 6 § 2, 3, 5, 7 och 14—17 punkten sådana de lyder i förordning 1349/2009, som följer:

2 §

Med de ortnamn, namn på punkter i terrängen och punkter på kartan som används i denna förordning avses den nomenklatur och de punkter på kartan som finns på den terrängkarta i skalan 1:50 000 som publicerats av Lantmäteriverket och som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning. Punkter på kartan anges i havsområden som WGS84-koordinater (World Geodetic System 1984).


3 §

Med markägarens samtycke gränszonens bakre gräns så att en gul ring målas eller fästs runt träd som växer vid den bakre gränsen eller runt stolpar som satts upp där eller genom att bommar sätts upp vid vägar och andra färdleder.

I vattenområden anges gränszonens bakre gräns med antingen gula prickar eller gula bojar. I vidsträckta vattendrag kan den bakre gränsens sträckning anges på stranden med hjälp av dubbla linjetavlor.

Vid vägar, stigar och andra färdleder samt vid behov även annanstans ska det i markeringarna av den bakre gränsen nämnas att det är fråga om en gränszon.

6 §

Gränszonens bakre gräns löper via punkter på kartan och punkter i terrängen som följer:

1. Kotka stad och Fredrikshamns stad

Ändpunkten av riksgränsen mellan Finland och Ryssland, belägen i Finska viken med koordinaterna: bredd 60°12.012’, längd 27°17.594’, vinkelrätt från nämnda ändpunkt en punkt på finska sidan vars koordinater är: bredd 60°12.542’, längd 27°17.330’ — en punkt vars koordinater är: bredd 60°13.872’, längd 27°26.846’ — en punkt vars koordinater är: bredd 60°23,677’, längd 27°40,767’.

2. Virolahti kommun

En punkt vars koordinater är: bredd 60°23,677’, längd 27°40,767’ — Ulkoluoto — Parrios nordvästra strand — Vanhasaaris nordvästra spets — Vanhasaaris nordöstra spets — en punkt 100 meter från gränsmärket VI/5 till väst — en brytningspunkt, vars koordinater är: bredd 60°29.343’, längd 27°45.987’ — Rääntiös södra spets — Rääntiös västra spets — Halsholms västra strand — Halsholms nordvästra spets — Kivikkoluotos västra rand — Hiekkasaaris spets — Kiiskijärvi bro — väg nr 14754 till Reinikkala – vägen till Heinsuonpelto — vägen till riksgränsen — en punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä 700 meter från riksgränsen.

3. Miehikkälä kommun

En punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä 700 meter från riksgränsen — hästvägen Kolmikannankangas — Urpalanjoki — skogsbilvägen Rainionkangas — Kotisuo — skogsbilvägen Letkonkangas — Urpalanjoki — Nurmelanjärvi (medräknad).

5. Villmanstrands stad

Nurmelanjärvi bro 800 meter från riksgränsen — Kotilampis östra strand — Väkeväntie — Mustasuontie — en punkt vid korsningen av Mustasuontie och väg nr 14779, 900 meter från riksgränsen — Kaltonjoentie — Luotonens nordvästra strand — Valkjärvis västra strand — Uutela — Hangasvuori — Riepäs — Timperintie — Räysky — Hiiri — Vainikkala gränskontrollstation — Ristisaarensuo — en punkt vid Rakkolanjoki 800 meter från riksgränsen — Alatalo — längs Pekkalanrinteenmäkis västra rand — Kolari — vägen från Kolari till väg nr 3902 — väg nr 3902 — ej gränsövergångsstället  — Nuijamaa kyrkby — Kirsiniemis södra spets — Pohjola — Myräjärvis södra hörn — Vasemalampi (medräknad) — Turtianmäki — en punkt vid väg nr 14839, 500 meter från riksgränsen — Holmoinmäkis västra rand — Kulmala — udden vid Suokumaanjärvis södra strand 500 meter från riksgränsen — Kuusanmäkis östra sida — ej Rajaharju  — Holmanjoki vid gränsen mellan Villmanstrands stad och Imatra stad.

7. Imatra stad

Holmanjoki vid gränsen mellan Villmanstrands stad och Imatra stad — en punkt vid Kiurula väg 600 meter från riksgränsen — landsvägen till Räikkölä — en punkt vid Vuoksens västra strand 700 meter från riksgränsen — Ensontie — Pelkola gränsbevakningsstation — den punkt där Karhusuo väg och väg nr 14874 möts — Mustalampi — Notkola — en punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand 500 meter från riksgränsen.


14. Ilomants kommun

Den punkt där kommungränsen och vägen till Kämppäkangas korsar varandra — längs kommungränsen till Turveahonsuo — vägen till Leppäkangas norrut längs den västra kanten av Turveahonsuo — Leppäkangas — Syrjänlampis östra strand — Syrjänvaara — vägen till Syrjänvaara — Jyrkilänvaara — den väg, som leder till den före detta gränsbevakningsstationen i Mutalahti — Matosaaris östra del — Mustatsaaret — Mustatsaarets nordvästra hörn (medräknat) — Putsiniemi (medräknad) — Suursaari (medräknad) — Tervansaari punkten 151.7 (medräknad) — Simolammets näs — Kivilahdenkangas — ej Rantala  — Haapolampi — vägen till Haapovaara — Lamanaho — Rahelampi — Ilomantsinlampi — Mustankorvenkangas — Lehtosaari (medräknad) — följande vägen till Kangaslampi — Konnukankangas — Kalliovaara — Leminahontie — skogsbilvägens korsning 700 meter från riksgränsen — följande vägen till Pitkäkangas — Pitkäkangas — Louhikangas — Ritoniemi (medräknad) — Palolampi (medräknad) — följande skogsbilvägen till Pyöreäkangas — 900 meter från Ilajan kämppä till sydost — följande skogsbilvägen till Syvälampis mo — Tapionaho — bäcken till Hanhilammet — Hanhilammets sydöstra strand — vägen till Virmavaara — Ylävänlampi — Lahnajärvi (medräknad) — ej vägen till Virmajärvi  — Virmajärvi (medräknad) — Liukkuaho — vägen från Pitkäaho till Koidanvaara — Koidanvaara — Tasainenkangas — Pyötikkö — Riihilammit — följande vägen till Nuottilampi — en punkt vid vägen 900 meter från riksgränsen — Kumpulamminkangas — en punkt vid Pieni Tepposenvaaran tie 1 000 meter från riksgränsen — följande vägen till Tepposenvaara — Tepposenvaara – Rajakoski — Telttakangas — följande vägen från Telttakangas till en punkt vid kommungränsen 300 meter från riksgränsen.

15. Lieksa stad

En punkt vid kommungränsen 300 meter från riksgränsen — Jorkka — Korpisalo — Haapajärvi (medräknad) – Syvänlamminvaara — Inari — Honkavaara — Lukanvaara — Rännänlampi — längs den norra stranden av Lieksanjoki — Rompinmutka — Säynäsemänlampi — Kivilampi (medräknad) — Onkilampi — längs den norra stranden av Syvä- och Matala-Kaituri — Heinäjärvi — Koivusaari — Tuulijoki — Matala Paavila — Paavilankangas (medräknad) — Onnenkangas — Laukkuvaara — Tetrikangas — Naulavaara — Kaikukangas — Tyrävaara — Kortevaara — Pitkäntammi — Havukkasuo — Kankkusenlampi — Otrosvaara (medräknad) — den punkt där skogsbilvägen och länsgränsen korsar varandra 1 500 meter från riksgränsen.

16. Kuhmo stad

Den punkt där skogsbilvägen och länsgränsen korsar varandra 1 500 meter från riksgränsen — Syvälampis sydöstra strand — en punkt vid Päälampis skogsbilväg 1 900 meter från riksgränsen — skogsbilvägen — en punkt vid Päälampis skogsbilväg 2 000 meter från riksgränsen — Koirilampis södra strand — Kortelampis södra strand — skogsbilvägen — Iso-Salmilampi — Saralampis västra strand — Hirviaho — vägen vid Kuusijärvis nordöstra strand — Hoikanlampi — Huotarinlampi — Mustavaaras västra sida — Keski-Rokkos nordvästra strand — en punkt vid Rasivaaran tie 1 850 meter från riksgränsen — skogsbilvägen — Rasivaara — Salmilampi — Iso Vuorijärvi — Vonganjärvi — Kaita-Kiekkis västra strand — Peuralampis västra strand — västra stranden av ön i Palosenjärvi — stigen och skogsbilvägen till Hamaralampis sydöstra strand — Hamarapuro — nordvästra stranden av Pirttilammet — skogsbilvägen — Tulisuos sydvästra sida — den punkt på Alajärvis östra sida där skogsbilvägarna möts — skogsbilvägen — Joutensuos sydvästra hörn — Iso Joutenlampis nordvästra strand — Sorkkalampis sydvästra strand — Saksanlampi — Määtänlampi — Iso-Tahkonen — Kannas — Maaselänjärvis sydvästra strand — träsket i Löytösuo — Hämeenjärvi — Mäntyjärvis västra strand — Kuusijärvi — Koivaja åkerglänta — Karhuvaara — Lehtolampi — Karankojärvis västra strand — Iso-Kangaslampis västra strand — träskets sydvästra strand väster om Saukkovaara — Erilampi — Kiimavaara åkerglänta — en punkt vid Kostamustie 840 meter från riksgränsen — Vartius tull- och gränsstation — en punkt vid Haapasuo 840 meter från riksgränsen — Iso Lahnajärvis nordvästra strand — en punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 1 300 meter från riksgränsen.

17. Suomussalmi kommun

En punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 1 300 meter från riksgränsen — vägen Korkea-Pyhälamminaho — Tapionlampis sydöstra strand — Vuokkijärvis sydvästra strand — Savilaks västra strand — Möttönen i Hietajärvi — Rantala — Autionpuronlampi — Murhijärvi — Kivijärvis södra strand — Kiviniemis västra strand — Niskonniemis sydöstra strand — Kivijärvi — Niskonniemis västra strand — Pitkäperjantailampis nordöstra strand — Pieni Viianginjärvis sydvästra strand — Viianginjärvi — Pitkälampi — Korpijärvis södra strand — Kammarinlampis norra strand — Kaartojärvensärkät — Iso Hangaslampis södra strand — Hukkakangas — norra spetsen av udden vid Raatejärvis nordvästra strand 300 meter från riksgränsen — Sakkolampis sydöstra strand — Limpurinlampis södra strand — Matalalampis västra strand — Hoikkajärvis nordvästra strand — Pieni Kivijärvis södra strand — Pieni Kivijärvi — Kivijärvi — mynningen av en bäck som rinner upp i Syvänjärvi — vägen på Kivijärvis norra sida 400 meter från riksgränsen — Syvänjärventie — en punkt vid norra ändan av Syvänjärventie 350 meter från riksgränsen — Haukilampi — Karhukunnas västra ända — Särkänlatvanahos västra ända — Särkkälampis södra strand — Levävaaras södra ända — Kirkeläs södra strand — Kirkeläs sydöstra strand — Yli-Karttimojärvis södra strand —Yli-Karttimojärvis östra ända — Pieni Pirtti-järvis nordöstra strand — Kotilampi — Hamppulampi — Nauhalampi — en punkt vid Hoikkajärvis södra strand 700 meter från riksgränsen — Mustalampi — Niittylampi — föreningspunkten mellan Martinpuro och Matopuro — Hoikkavaaras södra rand — Lehtolampis norra strand — Kuismanpeltos norra ända — Pekanlamminsuo träsk — Kalmokangas nordvästra rand — Iso Moukkoris västra strand — Soidinlampi — en punkt vid Kovavaara stig 700 meter från riksgränsen — Palonen — en punkt vid vägen till Palonen 1 750 meter från riksgränsen — vägen till Palonen — Louhivaaras sydöstra ända — en punkt vid Ölkynlampis västra strand 850 meter från riksgränsen — Ylimmäinen Latvalampis nordöstra strand — en punkt vid gränsen mellan Suomussalmi kommun och Kuusamo stad 1 200 meter från riksgränsen.

18. Kuusamo stad

En punkt vid gränsen mellan Suomussalmi kommun och Kuusamo stad 1 200 meter från riksgränsen — vägskälet 1 390 meter från gränsmärket 757 till nordväst — vägen längs gränsen — vägskälet 1 330 meter från gränsmärket 758 till nord — vägen längs gränsen — Matosuo vägskäl, en punkt 1 650 meter från gränsmärket 759 till sydväst — en punkt vid Pitkäkummun tie 550 meter från gränsmärket 762 till sydväst — Pitkäkummun tie — Närängänjatko vägskäl — udden på Isosaaris norra sida i Laattaja — Aheislahtis sydöstra strand — Kaihlaluomas nordvästra strand — Rytiluoma — Metsälammis sydöstra strand — Iso Syrjäjärvis västra strand — udden vid Pikku-Syrjäjärvis norra strand — Kolmas Kuikkalampis sydvästra strand — Kolmas Kuikkalampis södra strand — Luokkiniemis västra strand — Luokkijärvis södra strand — Näätämäinens nordvästra strand — Peltojärvis västra strand — Pirttilahti — Heinälampis västra strand — Penninkiluomajärvis västra strand — en punkt i den södra kanten av Kortesalmen tie 600 meter från riksgränsen — Kuusamo tull- och gränsstation — en punkt i den norra kanten av Kortesalmen tie 600 meter från riksgränsen — Riihiiniemi i Multijärvi — Kuurnanniemis västra strand — en punkt vid Pitkäperän tie 1 000 meter från riksgränsen — en punkt vid Pitkäperän tie 800 meter från riksgränsen — Angerjärvis västra strand — Kiviniemis östra strand i Pukari — en punkt 420 meter sydväst om gränsmärket IV/43 — en punkt vid Pukarin tie 420 meter från riksgränsen — Kuralampi — en punkt vid Eksymäjärvis södra strand 750 meter från riksgränsen — en punkt vid Saralahtis södra strand i Sarajärvi 450 meter från riksgränsen — Saralahti i Sarajärvi — en punkt vid Kelkkasaaris södra strand 260 meter nordväst om gränsmärket IV/54 — träsket vid Kaivosuo 1 030 meter från riksgränsen — Rapalampi — en punkt vid Kuntijärven tie 1 150 meter från riksgränsen — Lihalampi — Juumajärvis västra strand — en punkt vid Paljakan tie 400 meter från riksgränsen — Porolampi — en punkt vid Kuusinkijokis norra strand 760 meter från riksgränsen — en punkt vid Ahoniemen tie 1 550 meter från riksgränsen — en punkt vid Vihvilänkankaan tie 1 000 meter från riksgränsen — vägen längs gränsen — en punkt vid Suistovaarantie 490 meter från riksgränsen — Suistojärvis östra strand i Alimmainen — Lauttalampis västra strand — Ylimmäinen Kuivajärvi — en punkt vid Liikasenvaaran tie 1 000 meter från riksgränsen — en punkt vid Korvasjärvis södra strand 1 300 meter från riksgränsen — Korvasjärvis västra strand — Korvasjärvis norra strand — Karvastekemäjärvis västra strand.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter ska märka ut gränszonens nya bakre gräns i terrängen senast den 30 juni 2014.

  Helsingfors den 30 januari 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.