59/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 9, 27 a och 29 §, av dem 9 § sådan den lyder i förordningarna 183/1998 och 516/2009 samt 27 a § sådan den lyder i förordning 516/2009, samt

ändras 1 § 1 mom., 16, 17 och 19 §, 28 § 1 och 2 mom. samt 30 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom., 17 och 19 § och 28 § 1 och 2 mom. i förordning 516/2009, 16 § i förordningarna 282/2005, 74/2008, 1010/2009 och 1029/2011 samt 30 § 1 mom. i förordning 706/2002 och 30 § 2 mom. i förordning 183/1998, som följer:

1 §

Bestämmelser om uppgifterna för Polisstyrelsen, som är polisens högsta ledning, finns i polisförvaltningslagen (110/1992), lagen om Polisyrkeshögsskolan (1164/2013) och i statsrådets förordning om polisen (1080/2013).


16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) polisöverdirektören vid Polisstyrelsen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) polisdirektör vid Polisstyrelsen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) resursdirektören vid Polisstyrelsen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) chef för tillståndsförvaltningen, chef för vapenförvaltningen och chef för lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen juris kandidat-examen eller annan högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

5) polisöverinspektör vid Polisstyrelsen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet,

6) chef för centralkriminalpolisen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) chef för skyddspolisen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

8) biträdande polischef för skyddspolisen i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidat-examen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

9) biträdande chef vid centralkriminalpolisen juris kandidat-examen eller utöver polisbefälsexamen i 3 mom. avsedd högre högskoleexamen,

10) avdelningschef vid skyddspolisen och laboratorieföreståndare för centralkriminalpolisens laboratorium högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

11) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

12) polisjurist högre juridisk högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

13) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

14) chef för polisinrättningen juris kandidat-examen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

15) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidat-examen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

16) kommissarie, kriminalkommissarie och inspektör vid skyddspolisen polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

17) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

18) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

19) andra polismän som hör till manskapet yrkeshögskoleexamen inom polisbranschen eller grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

En studerande som deltar i sådan utbildning som avses i 24 § i lagen om Polisyrkeshögskolan och en studerande för grundexamen för polis kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel under den praktikperiod som ingår i studierna samt för sammanlagt högst ett år efter praktikperioden.

Lämplig högre högskoleexamen som avläggs utöver polisbefälsexamen är den magisterexamen i administrativa vetenskaper eller politices magisterexamen som avses i det samarbetsavtal som inrikesministeriet har ingått med Tammerfors universitet och Åbo universitet.

17 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns av statsrådet allmänna sammanträde.

Inrikesministeriet utnämner chefen för en polisinrättning efter att ha hört polisöverdirektören.

19 §

Polisstyrelsen, polisinrättningen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen utnämner andra tjänstemän vid sin enhet än de som nämns i 17 § samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

28 §

Polisstyrelsen ska ha en arbetsordning som polisöverdirektören fastställer. Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och polisinrättningen ska ha ett reglemente som enheten fastställer.

Polisstyrelsen fastställer reglementet för ett samarbetsområde.


30 §

Polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors har titeln poliskommendör. Cheferna vid centralkriminalpolisen och skyddspolisen har titeln polisråd. Centralkriminalpolisens laboratorieföreståndare har professors titel om han eller hon har docentkompetens.

En tjänsteman som den 30 november 1996 eller den 31 december 2008 innehade en ordinarie tjänst som länsman, biträdande länsman eller polischef får använda titeln länsman och en tjänsteman som vid ovannämnda tidpunkter eller den 31 december 2013 innehade en ordinarie tjänst som polismästare, polischef eller biträdande polischef får använda titeln polismästare under den tid han eller hon innehar en tjänst som polischef, biträdande polischef, ledande häradsfogde, häradsfogde, ledande häradsåklagare, häradsåklagare, polisjurist eller kriminalöverinspektör samt efter att han eller hon avgått med pension från dessa tjänster.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

Helsingfors den 30 januari 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.