57/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2014

Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är

1) beslut i ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ärenden som gäller projekttillstånd för elledning,

3) beslut i ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnät,

4) beslut i ärenden som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantag som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ärenden som gäller undantag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

8) beslut i ärenden som gäller fastställande av driftsregler för sådan effektreserv som avses i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),

9) beslut i ärenden som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven,

10) beslut i ärenden som gäller undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

11) beslut i ärenden som gäller godkännande av kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) samt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013),

12) beslut i ärenden som gäller godkännande av kraftverk för stödsystem enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor,

13) beslut om utbetalning av stöd till produktion av el som produceras från förnybara energikällor,

14) beslut i ärenden som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser,

15) beslut i ärenden som gäller verifiering av utsläpp av växthusgaser,

16) förvaltning av utsläppshandelsregistret,

17) behandling av utsläppsrapporter,

18) beslut i ärenden som gäller godkännande av verksamhetsutövares hållbarhetssystem,

19) beslut om förhandsbesked som gäller råvaror för biodrivmedel eller flytande biobränsle.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som Energimyndigheten prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimyndighetens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimyndighetens övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning,

5) fotokopior och andra kopior.

Om de avgifter som ska tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i den nämnda lagen, beslutar Energimyndigheten med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpptas det av sökanden ut följande avgifter:

1) i ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om elnätstillstånd för innehavare av ett högspänningsdistributionsnät 2 800 euro,

c) beslut på ansökan om elnätstillstånd för stamnätsinnehavare 8 000 euro,

d) beslut på ansökan om elnätstillstånd för systemansvariga stamnätsinnehavare 10 000 euro,

e) beslut på ansökan om elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät 2 800 euro,

f) beslut i ärenden som gäller befrielse från elnätstillstånd för vissa sammanlänkningar med stöd av 12 § i elmarknadslagen (588/2013) 2 800 euro,

g) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare 2 800 euro,

h) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för överföringsnätsinnehavare 5 000 euro,

i) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för systemansvariga överföringsnätsinnehavare 7 000 euro,

j) beslut i ärenden som gäller befrielse från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 2 800 euro,

2) i ärenden som gäller projekttillstånd för elledningar:

a) beslut på ansökan om projekttillstånd för elledning för nominell spänning om minst 110 och under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan om projekttillstånd för elledning för nominell spänning om minst 400 kilovolt 6 000 euro,

3) i ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 2 500 euro,

4) i ärenden som gäller sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter:

a) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa elaffärsverksamheter 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa naturgasaffärsverksamheter 2 500 euro,

5) beslut om undantag som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster 4 000 euro,

6) beslut om undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

7) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk i enlighet med lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

8) i ärenden som gäller undantag enligt den förordning som nämns i 2 § 7 punkten:

a) beslut om undantag enligt artikel 17 i den förordningen 10 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 8 000 euro,

9) i ärenden som gäller fastställande av driftsregler för effektreserven:

a) beslut om fastställande av regler som avses i 14 § 1 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

10) i ärenden som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven:

a) beslut om fastställande av grunderna för avgifter enligt 14 § 2 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

11) i ärenden som gäller godkännande av kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel, lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor samt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen:

a) beslut om godkännande av kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av kontrollör 1 500 euro,

12) i ärenden som gäller stöd till produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om förhandsbesked enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 1 400 euro,

b) beslut om godkännande av ett vindkraftverk för systemet med produktionsstöd 2 100 euro,

c) beslut om godkännande av biogasverk som använder ett enda bränsle för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 2 100 euro,

d) beslut om godkännande av biogasverk som använder flera bränslen för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 3 500 euro,

e) beslut om godkännande av biogasverk för systemet med produktionsstöd, om en värmepremie söks för kraftverket 4 200 euro,

f) beslut om godkännande av skogsfliskraftverk som avses i 5 § 7 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 3 500 euro,

g) beslut om godkännande av trädbränslekraftverk som avses i 5 § 9 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 4 200 euro,

h) beslut om ändring av beslut om godkännande av vindkraftverk 1 050 euro,

i) beslut om ändring av beslut om godkännande av biogaskraftverk som avses i underpunkt c 1 050 euro,

j) beslut om ändring av beslut om godkännande av biogaskraftverk som avses i underpunkt d 1 750 euro,

k) beslut om ändring av beslut om godkännande av biogaskraftverk som avses i underpunkt e 2 100 euro,

l) beslut om ändring av beslut om godkännande av skogsfliskraftverk 1 750 euro,

m) beslut om ändring av beslut om godkännande av trädbränslekraftverk 2 100 euro,

n) beslut om överföring av beslut om godkännande för systemet med produktionsstöd på annan verksamhetsutövare 750 euro,

o) beslut om utbetalning av produktionsstöd 250 euro,

13) i ärenden som gäller verksamhetsutövares hållbarhetssystem:

a) beslut om godkännande av hållbarhetssystemet för verksamhetsutövare som bedriver omfattande verksamhet 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 4 000 euro,

c) beslut om godkännande av hållbarhetssystem för verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i begränsad omfattning 2 000 euro,

d) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt c 1 000 euro,

14) beslut om förhandsbesked som gäller råvaror för biodrivmedel eller flytande biobränsle 3 000 euro.

5 §
Ansökningsavgifter för tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel och för verifiering av utsläpp

För Energimyndighetens beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel tas det av sökanden ut följande avgifter:

1) beslut i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 1 500 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 050 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid underskrider 50 000 ton per år,

2) beslut i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 2 200 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 500 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid är 50 000—500 000 ton per år,

3) beslut i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 4 700 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 900 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 500 000 ton per år,

4) beslut om överföring av utsläppstillstånd på annan verksamhetsutövare 750 euro,

5) beslut om slopande av en kontrollörs besök vid en anläggning 250 euro,

6) beslut om förbättring av metoder för övervakning av utsläpp 500 euro,

7) beslut om tillämpning av lägre nivåer vid fastställande av utsläpp 500 euro,

8) beslut om en anläggnings utsläpp 950 euro.

Tillståndsavgift enligt 1 mom. 1—3 punkten tas ut också när en ändring av de bestämmelser om kontroll av utsläppen i gemenskapen som utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter att tillståndsvillkoren för anläggningen justeras.

Tillståndsavgift enligt 1 mom. 1—3 punkten tas inte ut när ansökan om ändring av tillstånd endast gäller inkluderande av osäkerhetsbedömning i övervakningsplanen.

6 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelregistret

För Energimyndighetens förvaltning av registret över utsläppsrätter för växthusgaser och utsläppsrätter för luftfart tas följande avgifter ut av dem som använder registret:

1) avgift för att öppna ett persondepåkonto samt avgift för att öppna ett persondepåkonto i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 13/2005) 450 euro,

2) avgift för att öppna ett handelskonto 450 euro,

3) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp understiger 25 000 ton per år, samt bruksavgift för kontrollörskonto 250 euro per år,

4) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp är 25 000—50 000 ton per år, samt bruksavgift för persondepåkonto och handelskonto 450 euro år samt bruksavgift för persondepåkonto som öppnats i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar,

5) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år, samt bruksavgift för en luftfartygsoperatörs depåkonto 1 500 euro per år,

6) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp överstiger 500 000 ton per år, 3 500 per år.

Bruksavgiften för en anläggnings depåkonto bestäms enligt den senast verifierade mängden utsläpp från anläggningen. Bruksavgiften för en ny anläggnings depåkonto, då inga utsläpp från anläggningen ännu verifierats, bestäms enligt den utsläppsklass som anges i utsläppstillståndet.

Bruksavgiften tas ut i sin helhet också i det fall att kontot varit öppet endast en del av året. Om kontoinnehavaren byts under kalenderåret, tas det ut bruksavgift endast av den nya kontoinnehavaren.

7 §
Avgifter för behandling av utsläppsrapporter

För Energimyndighetens behandling av utsläppsrapporter tas det ut en årlig avgift av de anläggningar som har fått utsläppstillstånd.

Avgifterna för behandling av utsläppsrapporter är följande:

1) om anläggningens koldioxidutsläpp underskrider 25 000 ton per år, 150 euro,

2) om anläggningens koldioxidutsläpp är 25 000—50 000 ton per år, 450 euro,

3) om anläggningens koldioxidutsläpp är överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år, 1 500 euro,

4) om anläggningens koldioxidutsläpp överskrider 500 000 ton per år, 6 200 euro.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014 och gäller till utgången av 2015.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer (826/2012).

Bruksavgift för ett i 6 § 4 punkten avsett persondepåkonto som öppnats i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar tas ut från och med den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 24 januari 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Laura North

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.