55/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 30, 43 och 44 § som följer:

30 §
Skyldighet att ge upplysningar om möjligheterna till rehabilitering, utbildning och arbete

Arbets- och näringsbyrån ska upplysa arbetssökande som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande rehabilitering,

2) sysselsättningsfrämjande arbetskraftsutbildning,

3) arbete som kommunen erbjuder möjlighet till, om den arbetssökande inte får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden eller om det inte kan ordnas lämplig arbetskraftsutbildning eller rehabilitering för honom eller henne.

Arbets- och näringsbyrån ska informera arbetssökande som avses i 11 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande service,

2) lönesubventionerat arbete hos någon annan än kommunen,

3) arbete som kommunen erbjuder möjlighet till, om den arbetssökande inte får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden eller om det inte kan ordnas lämplig sysselsättningsfrämjande service eller möjlighet till lönesubventionerat arbete hos någon annan än kommunen.

43 §
Understödets belopp

Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de kostnader som den beviljande myndigheten har godkänt att kan täckas med understödet.

Sociala företag och sådana andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, med undantag av kommuner och samkommuner, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de kostnader som den beviljande myndigheten har godkänt att kan täckas med understödet.

Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de kostnader som den beviljande myndigheten har godkänt att ska täckas med understödet.

Vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp och behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den understödda verksamheten beaktas.

44 §
Beloppet av understöd som beviljas kommuner och samkommuner i vissa fall

Sådana kommuner eller samkommuner som deltar i bedömningen av servicebehovet hos samt planeringen och uppföljningen av serviceprocessen för dem som har fått arbetslöshetsförmån under minst 500 dagar på grund av arbetslöshet eller som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i tolv månader, och som inom sitt område koordinerar ordnandet av tjänster för arbetslösa arbetssökande som avses i denna paragraf, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de kostnader som den beviljande myndigheten har godkänt att kan täckas med understödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014. Bestämmelsen i 30 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 januari 2017.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.