52/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut 

ändras i gymnasieförordningen (810/1998) 1 §, 3 § 1 mom., 8 § och 15 § 1 mom., av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1117/2008, som följer:

1 §
Undervisningens omfattning

Gymnasiets lärokurs omfattar minst 75 kurser. Undervisning i olika läroämnen och studiehandledning ges i form av kurser som omfattar i genomsnitt 38 timmar. De studier som är frivilliga för den studerande kan till omfattningen var kortare eller längre än vad som nämns ovan.  I närundervisning ska minst 45 minuter per timme användas för undervisning.

I undervisning som är avsedd för vuxna omfattar lärokursen minst 44 kurser och en kurs i genomsnitt 28 timmar. I närundervisning ska minst 40 minuter per timme användas för undervisning. En studerande som deltar i undervisning avsedd för vuxna och som har inlett studierna innan han eller hon har fyllt 18 år ska dessutom delta i undervisning i gymnastik och hälsokunskap samt konst- och färdighetsämnen.

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning omfattar minst 25 kurser. Undervisningen för ungdomar består av i genomsnitt 38 timmar per kurs och undervisningen för vuxna i genomsnitt 28 timmar per kurs. I närundervisning ska minst 45 minuter per timme och i undervisning som är avsedd för vuxna minst 40 minuter användas för undervisning.

Den tid som används för undervisning indelas i ändamålsenliga undervisningsavsnitt.

3 §
Utbildningsutbudet och planering av undervisningen 

Undervisningen ska ordnas så att en studerande kan slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs på tre år och genomgå den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning på ett år.


8 §
Slutbedömning, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen  

Till en studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs ges avgångsbetyg. Till en studerande som avgår från gymnasiet utan att ha slutfört gymnasiets hela lärokurs ges skiljebetyg, i vilket bedömningen av de studier som slutförts antecknas. Till en studerande som har slutfört lärokursen i ett eller flera läroämnen ges ett betyg över slutförd lärokurs.

I fråga om avgångs- och skiljebetyg samt betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen tillämpas vad som bestäms i 6 §. Intyg över provet i muntlig språkfärdighet ges som bilaga till avgångsbetyget.

Över studier som avlagts inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ges betyg.

En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord ska ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör.

Utbildningsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf.

15 §
Studier på heltid och definition av när studierna har inletts 

Studierna betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser. Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning anses utgöra heltidsstudier när utbildningen omfattar minst 25 kurser.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.