51/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) förordningens rubrik samt 1 § och

fogas till förordningen en ny 6 a § och en ny 8 a § som följer:

Statsrådets förordning

om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998), samt om hur den tid som används för undervisningen ska fördelas mellan undervisning i olika läroämnen och ämnesgrupper samt studiehandledning (timfördelning).

6 a §
Särskilda mål för den förberedande utbildningen

Målet med den utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning är att förbättra den studerandes färdigheter i utbildningsanstaltens undervisningsspråk samt att förbättra hans eller hennes studiefärdigheter. Syftet är dessutom att ge den studerande färdigheter att delta som en aktiv medborgare i det finländska samhället. Utbildningen syftar också till att i mån av möjlighet stödja och främja de studerandes kunskaper i sitt eget modersmål.

8 a §
Timfördelningen i utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning

Timfördelningen inom utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning är följande:

Ämne eller ämnesgrupp Obligatoriska kurser
Modersmål och litteratur 10
Andra språk 3
Matematiska och naturvetenskapliga studier 2
Matematik, fysik, kemi, biologi, geografi
Samhällsorientering och kulturkännedom 2
Historia och samhällslära
Studiehandledning 2
Valfria studier 6

Ämnet modersmål och litteratur undervisas enligt lärokursen för finska/svenska som andra språk och litteratur.

Ämnesgruppen andra språk indelas i främmande språk, det andra inhemska språket samt eventuellt den studerandes eget modersmål.

Ämnesgruppen matematiska och naturvetenskapliga studier omfattar matematik, fysik, kemi, biologi och geografi. Ämnesgruppen samhällsorientering och kulturkännedom omfattar historia och samhällslära.

De valfria studierna kan omfatta kurser som avses i 8 och 9 §, eller andra studier som utbildningsanordnaren erbjuder och som främjar den studerandes färdigheter inför gymnasiestudierna. De valfria studierna kan också bestå av studier i syfte att höja avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.