50/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 3, 19 och 24 § samt 25 § 2 mom., av dem 25 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1079/2013, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 a §
Beräkning av priset per enhet för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Priset per enhet för anordnare av gymnasieutbildning höjs i fråga om studerande inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning så att det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för gymnasieutbildning multipliceras med 1,21.

3 §
Priserna per enhet för gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning som ordnas vid internatskolor

Om en anordnare av gymnasieutbildning med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har ålagts att ordna utbildning enligt gymnasielagen vid en internatskola, höjs priset per enhet i fråga om studerande som får inkvartering och måltider vid internatskolan med ett belopp som är 26 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för yrkesutbildning.

19 §
Beräkning av antalet studerande i gymnasier

För gymnasier beviljas och justeras finansieringen av driftskostnaderna på basis av det viktade medeltalet av antalet studerande den 20 januari och den 20 september före nämnda åtgärd.

I antalet studerande vid gymnasiet inräknas de som studerar enligt gymnasiets lärokurs i dess helhet samt de som studerar inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. Därvid beaktas inte privatstuderande eller studerande som deltar i utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service.

När antalet studerande beräknas, viktas antalet studerande den 20 januari med talet 7/12 och antalet studerande den 20 september med talet 5/12.

24 §
Tillämpning av dagarna för beräkning av antalet elever och studerande i vissa fall

När utbildning enligt gymnasielagen eller yrkesutbildning inleds på basis av ett nytt eller ändrat tillstånd att ordna utbildning, tillämpas antalet elever och studerande enligt den beräkningsdag som följer efter tidpunkten för inledandet från och med ingången av den månad då utbildningen inleddes. När en utbildning upphör på basis av ett nytt eller ändrat tillstånd att ordna utbildning, tillämpas antalet elever och studerande enligt den beräkningsdag som föregår tidpunkten för upphörandet till och med utgången av den månad som föregår upphörandet av utbildningen. Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de fall då utbildningsuppgiften för utbildningsanordnaren väsentligt ändras.

25 §
Lämnande av uppgifter

Uppgifter om kostnaderna och inkomsterna i fråga om utbildning enligt gymnasielagen samt yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar, samt museer, teatrar och orkestrar ska årligen lämnas på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter för insamling av kostnadsuppgifter, senast före utgången av april därpåföljande år, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

Förordningen tillämpas första gången när finansiering beviljas och betalas för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och ordnas för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål samt inleds den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.