38/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. och 12 § samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom., som följer:

3 §
Ändamålet med informationssystemet

Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem används

1) vid ansökan om samt förvaltning och övervakning av stöd,


Dessutom används uppgifterna vid uttag av ersättning för odling av en skyddad sort enligt 6 § i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009).


4 §
Informationssystemets struktur och innehåll

I informationssystem kan det också finnas en nättjänst för landsbygdsnäringsförvaltningens kunder.


12 §
Avförande av uppgifter

Uppgifterna i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem avförs senast tio år från det att uppgifterna om en kund senast har behandlats. Uppgifter avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag, för att ett ärende är under behandling eller för att utföra kontroll enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan lagstiftning, eller om det i Europeiska unionens lagstiftning krävs att uppgifterna bevaras. Uppgifter ska avföras så snart det inte finns någon lagstadgad grund att behandla dem.

En uppgift som konstaterats vara oriktig ska antecknas som oriktig.


Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 142/2013
JsUB 22/2013
RSv 209/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.