33/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 § och 3 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1481/2007, som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 19 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

3 §

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska användas så att syftena enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) främjas.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 2 § träder dock i kraft den 22 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (993/2011).

Vad som i 3 § 3 mom. bestäms om syftena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar tillämpas fram till ikraftträdandet av den lagen på motsvarande bestämmelser enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

RP 142/2013
JsUB 22/2013
RSv 209/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.