31/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 2 § 1 och 3 mom. och 8 §, sådana de lyder i lag 54/2008, som följer:

2 §
Tillämpningsområde och territoriell tillämplighet

Denna lag tillämpas på åtgärder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan EG:s landsbygdsförordning. Lagen tillämpas dessutom på kompletterande nationella åtgärder för utveckling av landsbygden.


Denna lag tillämpas inte på åtgärder för vilka stöd har beviljats enligt lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) eller lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).


8 §
Program och genomförandet av program med finansiering från Europeiska unionen

Stöd enligt denna lag kan beviljas för en åtgärd som ingår i ett program enligt 3 § 1 punkten i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) som delvis finansieras med medel från Europeiska unionen.

På Europeiska unionens medfinansiering av det stöd som beviljats för programmet tillämpas vad som bestäms i den lag som nämns i 1 mom.

Ett stöd som delvis har beviljats av sådana medel från Europeiska unionen som ingår i programmet får vad gäller den återstående delen betalas helt och hållet med nationella medel. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för och förfarandet vid betalningen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 8 § träder dock i kraft den 22 januari 2014.

På sådana ansökningar om stöd som är anhängiga när denna lag träder i kraft samt på stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från 2 mom. tillämpas på stödansökningar som är anhängiga när lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden träder i kraft samt på stöd som beviljats före ikraftträdande av nämnda lag bestämmelserna i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006).

RP 142/2013
JsUB 22/2013
RSv 209/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.