17/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsbudgeten (423/1988) 17 och 18 § samt 24 f § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 1216/2003, som följer:

17 §
Regeringens årsberättelse

Regeringens årsberättelse, som avses i 9 a § i lagen om statsrådet (175/2003), omfattar statsbokslutet och andra behövliga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om statens verksamhet och verksamhetens samhälleliga verkningar och resultat. Regeringens årsberättelse omfattar också boksluten för statliga affärsverk och statliga fonder utanför budgeten samt de viktigaste uppgifterna om affärsverkens och fondernas verksamhet och resultat.

18 §
Riktiga och tillräckliga uppgifter

De redogörelser för statsfinanserna och skötseln av statsfinanserna samt resultat av statens verksamhet som tas in i regeringens årsberättelse ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten följts och om statens intäkter och kostnader, om statens ekonomiska ställning och resultat (rättvisande bild).

24 f §
Finanscontrollerfunktionens uppgifter och befogenheter

Finanscontrollerfunktionens uppgift är att

1) som en del av beredningen av regeringens årsberättelse som ska föredras för statsrådet säkerställa att berättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter på det sätt som bestäms i 18 §, och vidare säkerställa att statens bokslutsuppgifter och de övriga viktigaste uppgifterna om statsfinanserna och resultaten finns tillgängliga och kan utnyttjas i beredningen och beslutsfattandet i fråga om statsfinanserna och verksamhetsstyrningen,Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 62/2013
GrUB 5/2013
RSv 211/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.