3/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 9 januari 2014

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2014

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) följande prestationer enligt miljöskyddslagen (86/2000):

a) behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark,

d) godkännande av en kontrollplan och ändring av en sådan,

e) ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund.

2) följande beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996):

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp,

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) andra tillstånd enligt naturvårdslagen, de undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården och för undervisningsändamål är avgiftsfria.

3) följande andra miljöbeslut och miljöprestationer:

a) behandling av en anmälan till avfallsregistret enligt avfallslagen (1072/1993), nedan avfallslagen 1993, eller beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen (646/2011), nedan avfallslagen 2011,

b) behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993,

c) godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011),

d) godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten,

e) beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

f) fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan,

g) förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995),

h) avslagsbeslut enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996),

i) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

j) behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter, om behandlingen räcker minst 2 och högst 4 timmar,

k) införande av uppgift i datasystemet för miljövårdsinformation.

4) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra andra i 42 § i landsvägslagen avsedda arbeten än sådana som gäller placering av kommunikations- och elledningar,

b) tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i trafikärenden.

5) följande andra prestationer: beslut som avser en begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut är avgiftsbelagt. Om beslutet ändras till fördel för den som begär omprövning, tas ingen avgift ut.

4 §
Prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, psykologiska test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

2) upphandlings-, forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) specialtjänster för väganvändare,

4) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

5) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings- och konsulteringstjänster och andra utvecklingstjänster som grundar sig på uppdrag,

6) användning av lokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

7) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder förvaltningens avgiftsfria verksamhet,

8) användning av personalen i utbildnings-, konsulterings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder närings-, trafik- och miljöcentralens avgiftsfria verksamhet,

9) biblioteks- och informationstjänster,

10) utomståendes meddelanden i publikationer,

11) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter,

12) utlämnande av uppgifter ur datasystem och direktanvändning av datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

13) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

14) hydrometriska mätningar,

15) tillverkning av apparatur och varor,

16) planeringstjänster

17) övriga sakkunnigutlåtanden,

18) grundvattenundersökningar,

19) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskerinäring vilka utförts på beställning,

20) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig på materialet,

21) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma ekonomi- och personalförvaltningsenhet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uttas en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av överklagande återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2014 och gäller till utgången av 2014.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 9 januari 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

AVGIFTSTABELL (10.1.2014)
A Prestationer i anslutning till miljöuppgifter euro
Beslut enligt miljöskyddslagen (86/2000)*
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, mindre anmälningsärenden som kräver en behandlingstid på högst 10 h 570
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, andra mindre anmälningsärenden än sådana som kräver en behandlingstid på högst 10 h 55 euro/h
* Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 570
* Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 55 euro/h
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan 55 euro/h
* Godkännande av en annan plan genom beslut 55 euro/h
* Ett sådant i 105 § 2 mom. i miljöskyddslagen avsett ärende som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 570
*Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)
*Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 285
*Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 285
*Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 285
*Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 120
*Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 120
*Annat tillstånd enligt naturvårdslagen 120
*Terrängsynsavgift i anslutning till beslut enligt naturvårdslagen för syn enligt 38 § och inspektion enligt 39 § i förvaltningslagen, när synen och inspektionen hänför sig till en avgiftsbelagd prestation enligt naturvårdslagen och med stöd av denna avgiftsförordning 150
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.
Andra miljöbeslut och miljöprestationer
*Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen 2011 (646/2011)
- beslut om ny verksamhet 590
- ändring eller justering av ett beslut 300
- utdrag ur avfallshanteringsregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet 55
*Behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993
-*anteckning av producent i producentregistret 570
-*beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 7000
-*beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar i producentregistret
-*enskild producent 700
-*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993 7000
*Utdrag ur producentregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 65
*Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret enligt avfallslagen 2011
- beslut om godkännande av producent för anteckning i producentregistret 570
- beslut om godkännande av producentsammanslutning för anteckning i producentregistret 7000
- beslut om godkännande av retursystem för flera producenters dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 7000
- beslut om godkännande av retursystem för en enskild producents dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 700
Beslut enligt avfallslagen 2011 om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar 1400
*Utdrag ur producentregistret som har getts till den som ansvarar för retursystemet för dryckesförpackningar på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 70
*Avgiften för ett beslut om godkännande (omregistrering) enligt 152 § 6 mom. i avfallslagen 2011 kan sänkas med 50 % om arbetsinsatsen är avsevärt mindre än vanligt
*Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) 55 euro/h
*Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten 55 euro/h
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- beviljande av undantag 520
- avslag på ansökan om undantag 250
*Fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 155
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- bifallsbeslut 570
-*avslagsbeslut 285
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- bifallsbeslut 570
-*avslagsbeslut 285
Andra prestationer i anslutning till miljöuppgifter
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994; MKB-lagen)   80 euro/h
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten 80 euro/h
Införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation 220
*Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar
-*enskild producent, när producentens omsättning är
- under 100 000 euro 130
- 100 000−1 000 000 euro 265
- 1 000 001−10 000 000 euro 385
- över 10 000 000 euro 520
-*producentsammanslutningar (20 - 30 h) 1400
-*ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar
-*enskild producent (4 - 6 h) 285
-*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993 (20-30 h) 1400
*Behandling av uppföljningsuppgifter som avses i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut (962/1997) om förpackningar och förpackningsavfall (2 - 4 h) 175
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver ar mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
B Trafikprestationer
B1 Prestationer i anslutning till väghållning
*Tillstånd att på ett vägområde utföra andra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen än sådana som gäller placering av kommunikations- och elledningar 200
Tillstånd att på ett vägområde utföra i 42 § i landsvägslagen avsedda arbeten för placering av kommunikations- och elledningar
- på sträcka som understiger 100 meter och/eller 0−3 undergångsställen med en terrängsyn 410
- på sträcka som understiger 5000 meter och/eller 20 undergångsställen med tre terrängsyner 1300
- på sträcka som överstiger 5000 meter och/eller 20 undergångsställen med fyra terrängsyner 2400
- separat terrängsyn på arbetsplatsen 200
*Tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg
- *vägvisning till serviceanläggningar 350
- *förnyande av tillstånd för vägvisning till serviceanläggningar utan ändringar 100
- *övriga trafikregleringsanordningar 180
-*förnyande av tillstånd som gäller andra trafikregleringsanordningar utan ändringar 100
Tillfälliga skylttillstånd 150
Tillfälligt trafikmärkesarrangemang 150
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 110
Undantagslov under menförestid 110
*Anslutningstillstånd
- bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 120
- anslutning för näringsidkare 255
- övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 120
Undantagslov enligt 47 § i landsvägslagen för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde 110
Undantagslov för reklam invid vägar 430
Specialtransporttillstånd inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg
- då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg, höjden är högst 7 meter eller bredden högst 6 meter 60
- då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för ett fordon på väg höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 100
Specialtransporttillstånd då minst ett av massavärdena i 20, 21 och 30 b - 30 e § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids
- massan är högst 120 ton 120
- massan är över 120 ton, dock högst 200 ton 180
- massan är över 200 ton 510
- förhandsbeslut om transportmöjlighet 50 % av tillståndsavgiften
- övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 375
-annullerad eller outnyttjad övervakad transport över bro 188
*Avslagsbeslut om ovan i denna avgiftstabell nämnda tillstånd som gäller väghållning (B1) 50
B2 Trafiktillståndsärenden
Kollektivtrafiktillstånd 245
Ändring av kollektivtrafiktillstånd 155
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 245
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 55
Styrkt kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 55
Taxitillstånd 350
Ändring av taxitillstånd 265
Mindre ändring av taxitillstånd 100
Årlig avgift för övervakning av taxitillstånd 100
Säkerställande av körschema för taxi - för beslut om säkerställande av körschema för kortare tid än 3 mån. en avgift på 50 € och för körschema som säkerställts för minst 3 mån. 80 € 50/80
Godstrafiktillstånd (inrikes) 210
Traktortrafiktillstånd (inrikes) 210
Gemenskapstillstånd för godstrafik 210
Ändring av godstrafiktillstånd 100
Kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 210
Nytt tillstånd i stället för ett som förkommit 100
Förartillstånd 50
Tillstånd för linjebaserad trafik 350
Ändring av tillstånd för linjebaserad trafik 265
Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 350
Ändring av tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 265
Linjetrafiktillstånd inom EU 350
Kopia av linjetrafiktillstånd inom EU 55
Årlig avgift för övervakning av trafiktillstånd 100
Förkörsrätt till färja 200
- tilläggsbeslut 65
Tillfällig förkörsrätt 90
B3 Övriga trafikprestationer
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- flyttning till ett upplag 220
- närflyttning 110
Lastbilar och andra tunga fordon:
 - flyttning till ett upplag Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna. 90
- närflyttning Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna. 90
C Andra prestationer
Intyg över lönegarantiregister 35
*Beslut som föranleds av begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut 80
Beslut om tillstånd att använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) och undantagslov enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998) 110
Beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske 350
Tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske 15
Beslut om beviljande av ett sådant tillstånd att anordna tillställningar inom fisketurismen som avses i 8 a § i lagen om fiske (286/1982) 110
Beslut om godkännande av en person som fiskeövervakare enligt 97 § 2 mom. i lagen om fiske (286/1982) 22
Beslut om godkännande eller underkännande av ett sådant prov för fiskeövervakare som avses i 97 a § i lagen om fiske (286/1982) 22
Övervakarkort och fiskeövervakarsignum som avses i 97 b § i lagen om fiske (286/1982) 11
Avgift för godkännande av fiskeriguide 110
Avgift för behandling av fångstintyg enligt rådets förordning EG 1005/2008, om ansökan om fångstintyg lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen på något annat sätt än via det elektroniska ärendehanteringssystemet 50
Samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 110
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning 80
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (70 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske
3) beslut om tillstånd till avvikelse enligt 20 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur, och blötdjur (470/2008),
4) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske,
5) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare, samt
6) annat tillstånd som getts med stöd av lagen om fiske eller annat beslut om fattats med stöd av lagen eller förordningen om fiske.
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 33 euro
Lagakraftsbevis 60 euro
Annat intyg som getts på begäran 33 euro
Expeditionsavgift 6 euro /försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 6 euro /handling
De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.