1324/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner (1423/2006) 2 § 2 mom. och 3 § 2 mom., sådana de lyder i förordningen 1305/2010, som följer:

2 §

Pensionsanstalterna svarar för kostnaderna enligt 179 § 1 mom. 1—5 punkten i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. 1—5 punkten i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de kostnader som nämns i 1 mom. i denna paragraf, med ett sammanlagt belopp som består av utjämningsdelarna enligt 3 § 1 mom. i denna förordning för försäkringspremierna enligt det APL-tilläggspensionsskydd som avses i 30 a § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare och av den ränteavkastningsdel som avses i 3 § 2 mom. i denna förordning samt av eventuella andra poster än sådana som hänför sig till pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare. Till den del kostnaderna inte kan täckas på ovan angivet sätt svarar pensionsanstalterna för dem på det sätt som avses i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt.

3 §

Med den ränteintäktsdel som nämns i 2 § 2 mom. avses den del av de ränteintäkter som ska beräknas för fonderna för pensioner enligt det 30 a § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare avsedda APL-tilläggspensionsskyddet och som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat ska användas för täckande av sådana kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Inka Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.