1317/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013):

1 §
Utvärderingscentrets verksamhetsprinciper

I verksamheten vid Nationella centret för utbildningsutvärdering iakttas principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering.

Utvärderingscentret offentliggör grunderna för och resultaten av utvärderingarna samt svarar för informationen till intressentgrupperna. Läroanstalter, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärdering ska få sina utvärderingsresultat skickade till sig.

Utvärderingscentret deltar i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete.

Utvärderingscentret ska regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

2 §
Utvärderingsplan

Utvärderingsplanen görs upp för fyra år i sänder. Planen kan justeras under denna period.

När utvärderingsplanen utarbetas ska centrala intressentgrupper höras.

3 §
Personal

Vid utvärderingscentret finns en direktör samt övriga tjänstemän. Utvärderingscentret kan också ha anställda i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är högre högskoleexamen, den sakkunskap på området som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap

Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för en verksamhetsenhet som lyder under direktören är högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

5 §
Direktörens beslutanderätt

Direktören får avgöra följande ärenden efter att ha hört utvärderingsrådet:

1) beslut som gäller projektplanen för utvärderingar samt beslut som gäller sammansättningen i planerings- och utvärderingsgrupper, om inte annat föreskrivs någon annanstans,

2) tillsättning av delegationer enligt 8 §.

6 §
Utvärderingsrådets sammansättning, uppgifter och beslutförhet 

Utvärderingsrådet har 13 medlemmar. Olika utbildningssektorer samt lärarutbildning, forskning, arbetsliv och studerande ska vara företrädda i delegationen. I sammansättningen ska båda nationalspråken beaktas. Utvärderingsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Utvärderingsrådet har till uppgift att 

1) delta i utvärderingscentrets strategiska planering,

2) besluta om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga,

3) göra upp en framställning till utvärderingsplan enligt 5 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) samt ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Utvärderingsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande.

7 §
Sektionen för utvärdering av högskolorna 

Sektionen för utvärdering av högskolorna ska ha nio medlemmar, av vilka minst tre också ska vara medlemmar i utvärderingsrådet. Sektionens medlemmar ska vara förtrogna med utvärdering av högskolor.

På sektionens sammansättning och beslutförhet tillämpas i övrigt bestämmelserna i 6 § 1 och 3 mom. om utvärderingsrådets sammansättning och beslutförhet.

Sektionens mandatperiod får fortsätta löpa högst sex månader efter det att ett nytt utvärderingsråd har utnämnts. Under denna tid får antalet sektionsmedlemmar som också är medlemmar i utvärderingsrådet avvika från vad som föreskrivs i 1 mom.

Sektionen har till uppgift att besluta om

1) projektplanen för utvärderingar av högskolor samt planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning när det gäller högskolor,

2) godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

8 §
Delegationer

Utvärderingscentret kan tillsätta en delegation för utvärderingsärenden, som har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingarna resulterar i.

Utvärderingscentret kan tillsätta en internationell delegation.

9 §
Arvoden

Arvodena till medlemmarna i utvärderingsrådet samt medlemmar i sektioner och delegationer bestäms av utvärderingscentret.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Bestämmelserna i 7 och 8 § tillämpas dock först från och med den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.