1316/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 15 § 1 mom., sådant det lyder ändrad genom förordningen 143/2012, som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på ränta, vinstandel, eftermarknadsgottgörelse och på annan kapitalinkomst är 30 procent, om inte något annat föreskrivs. På bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen 30 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag. På dividender från offentligt noterade bolag och som avses i 33 a § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalats i stället för dividender är förskottsinnehållningen 25,5 procent. Om lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) tillämpas på ett offentligt noterat bolag som delar ut dividend, är förskottsinnehållningen dock 30 procent. På dividender från bolag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 b § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalas i stället för dividender är förskottsinnehållningen 7,5 procent. Förskottsinnehållningen är dock 27 procent till den del dividenden överstiger 150 000 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen tillämpas första gången på de dividender som delas ut under 2014 och de prestationer som betalas under det året.

  Helsingfors den 30 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.