1314/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 1 § 5 punkten, 18 § 1 mom. 12 punkten, 39—41, 43—45 och 47 §,

av dem 18 § 1 mom. 12 punkten sådan den lyder i förordning 1128/2009 och 43 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1128/2009, samt

ändras 1 § 6 punkten, den finska språkdräkten i 2 § 1 mom. och i 2 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i 3 § 3 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom. 4 punkten och 4 mom., den finska språkdräkten i det inledande stycket i 7 § 1 mom. och i 7 § 1 mom. 4 punkten, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 §, 10, 11, 13 och 15 §, 16 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 18 § 1 mom. 11 punkten, 19 § 2 mom., den finska språkdräkten i 20 § 2 mom., 21 § 2 mom. 2 punkten, 23 § 1 mom., 26 § 1 punkten, 29 och 30 §, den finska språkdräkten i 31 § 1 mom. och i 32 § 1 punkten, 36 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten, 37 § 2 mom., 42 och 46 §, 51 § 2 mom. och 57 § 2 mom.,

av dem den finska språkdräkten i 2 § 2 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i 3 § 3 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom. 4 punkten och 4 mom., den finska språkdräkten i det inledande stycket i 7 § 1 mom. och i 7 § 1 mom. 4 punkten, 18 § 1 mom. 11 punkten, den finska språkdräkten i 20 § 2 mom., 21 § 2 mom. 2 punkten, 29 och 30 §, den finska språkdräkten i 32 § 1 punkten, 37 § 2 mom. och 42 § sådana de lyder i förordning 1128/2009, 8 § 1 mom., 19 § 2 mom., 23 § 1 mom. och 36 § 3 mom. 1 och 3 punkten sådana de lyder i förordning 1354/2010 samt 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1354/2010, som följer:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) studerande personer som genomgår grundkursen för gränsbevakare och andra som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan,


3 §
Sammansättningen av och uppgifter för staben för gränsbevakningsväsendet

4) fastställer arbetsordningen för bevakningssektionerna och bevakningsflygdivisionen, om inte något annat föreskrivs eller något annat anges i en fastställd arbetsordning,


Bestämmelser om uppgifterna för och ledningsförhållandena vid staben för gränsbevakningsväsendet samt om behandlingen och avgörandet av ärenden vid staben finns i en arbetsordning för staben för gränsbevakningsväsendet, som fastställs av chefen för gränsbevakningsväsendet, om inte något annat föreskrivs. I fråga om uppgifter som staben för gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning iakttas inrikesministeriets arbetsordning.

8 §
Saklegitimation och bemyndigande

En sådan tjänsteman vid personalavdelningen eller juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt har i ärenden som hör till gränsbevakningsväsendet rätt att bevaka statens rätt och fördel i domstolar, inför andra myndigheter och vid förrättningar, samt att i dessa ärenden föra talan. I ärenden som gäller laglighetsövervakning innehas denna rätt av en sådan tjänsteman vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. I fråga om ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen har också upphandlingschefen vid staben för gränsbevakningsväsendet denna rätt. Dessutom har upphandlingschefen, samt i bevakningsflygdivisionen kommendören för divisionen och den flygtekniska chefen, rätt att godkänna slutanvändarintyg i samband med gränsbevakningsväsendets upphandling.


9 §
Bevakningssektionerna

Förutom staben för gränsbevakningsväsendet, Gräns- och sjöbevakningsskolan och bevakningsflygdivisionen är följande bevakningssektioner förvaltningsenheter inom gränsbevakningsväsendet:


10 §
Bevakningssektionernas, Gräns- och sjöbevakningsskolans samt bevakningsflygdivisionens sammansättning

Bevakningssektionerna och bevakningsflygdivisionen leds av en kommendör och Gräns- och sjöbevakningsskolan av chefen för skolan. Kommendören samt chefen för skolan bistås av staben för förvaltningsenheten.

Staberna för bevakningssektionerna och bevakningsflygdivisionen leds av en biträdande kommendör och staben för Gräns- och sjöbevakningsskolan av biträdande chefen för skolan. Biträdande kommendören är vid förhinder för kommendören dennes ställföreträdare och biträdande chefen för skolan är vid förhinder för chefen för skolan dennes företrädare.

11 §
Bevakningssektionernas, Gräns- och sjöbevakningsskolans och bevakningsflygdivisionens uppgifter

Bevakningssektionerna svarar för utförandet av de uppgifter som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet och bevakningsflygdivisionen för gränsbevakningsväsendets luftfart enligt 75 § i gränsbevakningslagen inom sitt verksamhetsområde i enlighet med anvisningar, föreskrifter och befallningar av chefen för gränsbevakningsväsendet och staben för gränsbevakningsväsendet samt i enlighet med arbetsordningen. Gräns- och sjöbevakningsskolan svarar för utförandet av de uppgifter som anges i 3 kap. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning i enlighet med de resultatmål, de riktlinjer och den instruktion som fastställts.

13 §
Uppgifter för staberna för bevakningssektionerna, Gräns- och sjöbevakningsskolan och bevakningsflygdivisionen

Staberna för bevakningssektionerna, Gräns- och sjöbevakningsskolan och bevakningsflygdivisionen

1) utvecklar, leder och övervakar verksamheten vid förvaltningsenheten och dess lokala och funktionella enheter,

2) svarar för beredningen och verkställigheten av ärenden som handläggs av kommendören och chefen för skolan.

15 §
Arbetsordningen för bevakningssektionerna och bevakningsflygdivisionen samt instruktionen för Gräns- och sjöbevakningsskolan

Närmare bestämmelser om ledningsförhållandena för bevakningssektionerna och bevakningsflygdivisionen samt om uppgifterna inom enheterna utfärdas i en arbetsordning för respektive förvaltningsenhet, som fastställs av staben för gränsbevakningsväsendet. Närmare föreskrifter om Gräns- och sjöbevakningsskolans ledningsförhållanden och om uppgifterna inom enheterna meddelas i en instruktion som fastställs av chefen för gränsbevakningsväsendet.

16 §
Förvaltningsenheternas verksamhetsområden

Verksamhetsområden för staben för gränsbevakningsväsendet, Gräns- och sjöbevakningsskolan samt bevakningsflygdivisionen är Finlands territorium och den ekonomiska zon som avses i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004).

Verksamhetsområden för bevakningssektionerna är följande:


5) till verksamhetsområdet för Finska vikens sjöbevakningssektion hör Borgå, Esbo, Forssa, Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Kotka, Lahtis, Lojo, Lovisa, Mellersta Nylands, Raseborgs, Riihimäki, Tavastehus, Vanda och Vichtis härad,


18 §
Övriga tjänster

Övriga tjänster enligt 9 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning är


11) tjänst som överingenjör.


19 §
Inrättande, indragning och överföring av tjänster, placering av tjänster vid förvaltningsenheterna och ändring av tjänstebenämningar

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande, indragning och överföring av tjänster, om ändring av tjänstebenämningar och om placering av tjänster vid förvaltningsenheterna, med undantag för tjänster som specificeras i statsbudgeten. Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar dock om överföring av och placering vid en förvaltningsenhet av sådana tjänster som tillsätts av förvaltningsenhetens chef.


21 §
Utnämning till tjänst

Till övriga tjänster utnämns enligt följande:


2) överinspektör för gränsbevakningsfrågor, kriminalöverinspektör, förhandlingschef, upphandlingschef, ekonomichef och överingenjör av chefen för gränsbevakningsväsendet,


23 §
Inrättande, indragning och överföring av uppgift och förordnande till uppgift

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande, indragning och överföring av uppgift samt om uppgiftsbenämningar, om inte något annat föreskrivs. Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar dock om överföring av och placering vid en förvaltningsenhet av sådana tjänster som tillsätts av förvaltningsenhetens chef.


26 §
Särskilda behörighetsvillkor för officer

Vid gränsbevakningsväsendet är behörighetsvillkoren

1) för yngre officer officersexamen eller magisterexamen i militärvetenskaper eller kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier,


29 §
Särskilda behörighetsvillkor för gränsbevakare och sjöbevakare

Behörighetsvillkor för gränsbevakare är studentexamen, gymnasiets lärokurs eller minst andra stadiets yrkesexamen och genomgången grundkurs för gränsbevakare. Genomgången grundkurs för gränsbevakare krävs dock inte av en person som anställs i en tjänst för viss tid som gränsbevakare i egenskap av hjälputbildare vid sådan utbildning av beväringar som sker vid gränsbevakningsväsendet.

30 §
Särskilda behörighetsvillkor för övriga tjänster

Vid gränsbevakningsväsendet är behörighetsvillkoren

1) för regeringsråd som är avdelningschef vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, god förtrogenhet med administrativa uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av lagberedning,

2) för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och lagberedning,

3) för överinspektör för gränsbevakningsfrågor annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för kriminalöverinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

5) för förhandlingschef annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,

6) för överinspektör lämplig högre högskoleexamen,

7) för upphandlingschef annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller annan lämplig högskoleexamen,

8) för ingenjör diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

9) för flygteknisk chef diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med flygplanskonstruktionsteknik,

10) för ekonomichef lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med statens ekonomiförvaltning,

11) för överingenjör diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med skeppsteknik.

36 §
Disciplinära förmän

Rätt att påföra disciplinära straff och disciplinära tillrättavisningar i egenskap av disciplinär förman har


4) chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan i fråga om personer som tjänstgör vid skolan samt i fråga om studerande på grundkursen för gränsbevakare.

I fråga om underlydande som fullgör sin värnplikt eller frivillig militärtjänst kan i egenskap av disciplinär förman dessutom

1) biträdande kommendören för en bevakningssektion, biträdande kommendören för bevakningsflygdivisionen, biträdande chefen för skolan och chefen för en avdelning påföra utegångsstraff, varning och disciplinär tillrättavisning,


3) en gränsbevakningsman vid en gränsbevakningsstation, en sjöbevakningsstation, en avdelning, ett gränsjägarkompani eller ett specialgränsjägarkompani, i de fall han eller hon förordnats till disciplinära uppgifter, påföra anmärkning samt extra tjänstgöring högst tre gånger.

37 §
Behandling av ett ärende som gäller ett militärt brott

Ett sådant utlåtande av en militärjurist som avses i 31 § i militära disciplinlagen ges i ett militärt disciplinärende som behandlas vid gränsbevakningsväsendet av en tjänsteman vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

42 §
Utbildningens mål

Chefen för gränsbevakningsväsendet fastställer utbildningssystemet och grunderna för undervisningens innehåll för gränsbevakningsmän.

Grundkursen för gränsbevakare har som mål att eleverna får färdigheter att sköta gränsbevakaruppgifter, behärskar de bestämmelser och föreskrifter som gäller en gränsbevakningsmans befogenheter och har de språkkunskaper som krävs för tjänsten. Fortsättningskursen för gränsbevakare har som mål att de studerande får färdigheter att sköta uppgiften som förman för smågrupper. Mästarkursen har som mål att de studerande får färdigheter att sköta uppgiften som förman för en arbetsenhet.

46 §
Bedömningsförfarandet

Studieprestationerna bedöms enligt bedömningsgrunderna i instruktionen för Gräns- och sjöbevakningsskolan.

De studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på dem.

51 §
Den fysiska prestationsförmågan hos tjänstemän i militär tjänst och gränsbevakare

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar om bedömningen av den fysiska prestationsförmågan och de tester och klassificeringar som hänför sig till den samt om den fysiska prestationsförmåga som krävs för varje uppgift.

57 §
Fördelning av bärgarlön

Om man inte avstår från bärgarlön utdelas en femtedel av den andel av bärgarlönen som återstår efter att merkostnaderna för sjöräddningsarbetet täckts till de tjänstemän som tjänstgjorde på fartyget under sjöräddningsarbetet samt till dem som tjänstgjorde med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.