1313/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013):

1 §
Ersättningsgilla resekostnader

Direkta resekostnader enligt 3 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) är kostnader för flyg-, tåg- och bussbiljetter, kostnader för användning av taxi och hyrbil samt kostnader för ersättning för användning av egen bil. Till kostnaderna för arbetstagarens uppehälle hör kostnader för övernattning och måltider under resan. Till kostnaderna för anordnande av resan hör kostnader för resebyrå, reseagent eller motsvarande, som sörjer för de praktiska researrangemangen.

Mervärdesskatt är inte en ersättningsgill kostnad, om sökanden har möjlighet att dra av mervärdesskatten i sin egen beskattning.

2 §
Uppgifter som ska lämnas i ansökan

I en ansökan om ersättning för sjömäns resekostnader ska anges

1) sökandes kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer, bankförbindelse och kontaktperson,

2) fartyg vars arbetstagare ansökan gäller,

3) ersättningsgilla kostnader i euro utan mervärdesskatt,

4) den sökta ersättningens belopp i euro.

Till ansökan ska fogas en förteckning över de arbetstagare vars resekostnader och kostnader för uppehälle ansökan gäller. Av förteckningen ska framgå arbetstagarens namn, födelsedatum och hemland, den stat där fartyget befann sig när resan började samt ersättningsgilla resekostnader i euro separat för varje arbetstagare.

Till ansökan ska fogas ett utdrag ur sökandens bokföring av vilket de kostnader som ersättning söks för framgår. De kostnader för vilka ersättning söks ska i bokföringen ha en egen kontrollkod, ett eget underkonto eller ett eget kostnadsställe eller så ska sökanden ha någon annan motsvarande metod för att kunna skilja de kostnader som ersättning söks för från sökandens övriga utgifter. Utdraget ur bokföringen ska undertecknas av den som svarar för bokföringen.

I ansökan ska sökanden försäkra att ersättning söks endast för resekostnader för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

3 §
Fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen

Om ersättning söks med stöd av 1 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader, ska sökanden i sin ansökan försäkra att fartyget inte går i reguljär linjetrafik på Finland och att fartyget huvudsakligen går i utrikes sjöfart. Till ansökan ska fogas ett utdrag ur handelsfartygsförteckningen.

Om ersättning söks med stöd av 1 § 4 mom. i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader, ska i ansökan dessutom uppges datum för när anställningsförhållandet började och upphörde. Sökanden ska också uppge beloppet av det stöd av mindre betydelse enligt Europeiska unionens lagstiftning som sökanden fått under det innevarande året och de två föregående åren.

4 §
Andra fartyg än de som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen

Om ersättning söks med stöd av 2 § i lagen om ersättning av statens medel för sjömäns resekostnader, ska i ansökan utöver uppgifterna enligt 2 § dessutom anges att det är fråga om resor enligt semesterlagen för sjömän (433/1984). Ansökningar som gäller semesterresor ska göras en gång per kalenderår.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Jan Hjelt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.