1295/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen.

Utvärderingscentret verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Utvärderingscentret har till uppgift att

1) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 § utvärdera utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar utbildning eller undervisning och av högskolornas verksamhet,

2) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 §

a) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för den timfördelning och de grunder för läroplanen som avses i 14 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och 10 § i gymnasielagen (629/1998),

b) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för de grunder för läroplanen som avses i 13 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och de grunder för examina som avses i 13 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) samt de grunder för läroplanen som avses i 5 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998),

3) stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring,

4) utveckla utvärderingen av utbildning, och

5) sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

3 §
Direktör

Utvärderingscentret har en direktör som leder centrets verksamhet och svarar för att verksamheten är framgångsrik. Statsrådet utnämner direktören.

Direktören avgör de ärenden som ska avgöras av utvärderingscentret, om inte något annat bestäms någon annanstans eller föreskrivs i arbetsordningen. Närmare bestämmelser om direktörens beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Utvärderingsrådet

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd som följer upp och utvecklar verksamheten vid centret. Medlemmarna i utvärderingsrådet ska ha den sakkunskap som uppgiften kräver.

Bestämmelser om utvärderingsrådets sammansättning, uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet utnämner utvärderingsrådet för högst fyra år i sänder.

Direktören för utvärderingscentret och personalens representant har rätt att närvara och yttra sig vid rådets möten. Personalen vid utvärderingscentret väljer inom sig en representant i utvärderingsrådet.

I anslutning till utvärderingsrådet kan det finnas sektioner, som även har externa medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner sektionerna på framställning av utvärderingsrådet.

Bestämmelser om sektionernas sammansättning, beslutförhet, mandatperiod och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Utvärderingsplan

Utvärderingsrådet gör upp en framställning till utvärderingsplan som godkänns av undervisnings- och kulturministeriet. I utvärderingsplanen nämns de objekt som ska utvärderas och tidtabellen för utvärderingarna.

Närmare bestämmelser om de principer som ska iakttas när utvärderingsplanen görs upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Avgifter

Bestämmelser om utvärderingscentrets avgiftsbelagda prestationer och om avgifternas storlek finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i förordning som med stöd av den lagen utfärdas av undervisnings- och kulturministeriet.

7 §
Arbetsordning

Utvärderingscentret har en arbetsordning som fastställs av direktören efter att utvärderingsrådet har hörts. I arbetsordningen finns föreskrifter om den interna arbetsfördelningen och om hur administrationen ska organiseras.

8 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om verksamhetsprinciperna för utvärderingscentret samt om personalen, behörighetsvillkoren, delegationerna och arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

10 §
Övergångsbestämmelser om inledande av verksamheten

Uppgifterna för det råd för utvärdering av högskolorna som avses i 87 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och 9 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003), uppgifterna för det råd för utbildningsutvärdering som avses i 21 § i lagen om grundläggande utbildning, 16 § i gymnasielagen, 24 § i lagen om yrkesutbildning, 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 7 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning samt de uppgifter för utbildningsstyrelsen som bestäms med stöd av lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) och hänför sig till uppföljningen av inlärningsresultat, överförs till utvärderingscentret den 1 maj 2014. Från och med denna tidpunkt överförs dessutom till utvärderingscentret de avtal och förbindelser som vid rådet för utvärdering av högskolorna, rådet för utbildningsutvärdering och utbildningsstyrelsen ingåtts i fråga om de uppgifter som överförs samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa liksom även tidigare utvärderingsmaterial som anknyter till de uppgifter som överförs, om inte annat överenskommits.

Vid utvärderingen ska en utvärderingsplan enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas till dess en utvärderingsplan har godkänts i enlighet med 5 §.

11 §
Övergångsbestämmelser om personalen

Bestämmelser om hur sekretariatet för rådet för utvärdering av högskolorna samt den personal som överförs från utbildningsstyrelsen ska överföras till utvärderingscentret från och med den 1 maj 2014 finns i 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Sekretariatet för rådet för utbildningsutvärdering övergår i utvärderingscentrets tjänst genom en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001). Den personal som överförs ska utnämnas till tjänsteförhållanden från och med den 1 maj 2014. Personer i anställningsförhållande för viss tid utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid för den tid som överenskommits i arbetsavtalet.

Vid utvärderingscentret inrättas en direktörstjänst från och med den 1 januari 2014. Undervisnings- och kulturministeriet kan före denna lags ikraftträdande utnämna tjänstemän till tjänster vid utvärderingscentret när dessa besätts för första gången.

RP 117/2013
KuUUB 12/2013
RSv 193/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.