1277/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 5 § 1 mom. 2 och 4 punkten samt 9 § 2 punkten och

ändras 1 §, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 5 §, 5 § 1 mom. 3—5, 7 och 11 punkten, 7 §, det inledande stycket i 8 §, 8 § 2 punkten, 10 §, 11 § 2 mom. och det inledande stycket i 12 § samt 12 § 3 och 7 punkten, av dem 7 § sådan den lyder i förordning 1260/2004, som följer:

1 §
Stabiliserad löneinkomst

När den lön som ligger till grund för löntagares dagpenning fastställs ska löneinkomsterna beaktas för minst den tid enligt 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som krävs för att löntagaren ska uppfylla arbetsvillkoret. De löneinkomster som ligger till grund för löntagares dagpenning ska beaktas för den tidsperiod som direkt föregår arbetslösheten. Tiden mellan utgången av den senaste löneperiod som föregått arbetslösheten och arbetslöshetens början får dock omfatta högst 30 dagar.

När de löneinkomster som ligger till grund för löntagares dagpenning fastställs ska inte de löneinkomster beaktas som betalas ut under den tidsperiod för vilken lönen fastställs, men som har intjänats genom arbete som utförts under en annan tidsperiod. Om den lön som betalas en löntagare för en löneperiod regelbundet består av inkomster för arbete som utförts under flera löneperioder kan sådana löneinkomster beaktas när den lön som ligger till grund för dagpenningen fastställs.

Den genomsnittliga dagslönen fås genom att den lön som betalats ut under den tid som avses i 1 mom. divideras med det kalkylerade antalet arbetsdagar som ingår i denna period så, att 5 arbetsdagar anses ingå i den kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret. Som arbetsdagar betraktas dock inte de dagar när personen har varit frånvarande från arbetet av något sådant godtagbart skäl som avses i 5 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och utan lön för denna tid.

5 §
Fastställande av årsinkomst

Till den i 4 § nämnda årsinkomsten räknas löneinkomst som arbetstagaren fått på grund av ett anställningsförhållande och därmed jämförbar personlig inkomst samt dessutom följande socialförmåner och ersättningar för inkomstbortfall samt andra stöd förutsatt att de är skattepliktig inkomst för mottagaren:


3) alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),


5) dagpenning samt moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),


7) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),


11) sådan invalidpension enligt de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare som inte längre betalas ut,


7 §
Användning av beskattningsuppgifter

Om det för den tid för vilken den lön som ligger till grund för dagpenningen fastställs inte finns tillgång till en sådan utredning om löneinkomster eller förvärvsinkomster som avses i 6 §, ska dessa uppskattas med hjälp av de förvärvsinkomster enligt 5 § som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen, justerade i samma förhållande som den i 96 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda lönekoefficient, som fastställts för det år under vilket dagpenningen ska utbetalas, avviker från den lönekoefficient som fastställts för föregående kalenderår. Av särskilda skäl kan även annan tillförlitlig utredning än beskattningsuppgifterna användas.

8 §
Förvärvsinkomster av arbete vilka skall beaktas vid jämkning

Som sådana förvärvsinkomster av arbete som skall beaktas vid jämkning betraktas


2) semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning,


10 §
Behovsprövning av arbetsmarknadsstöd samt partiellt arbetsmarknadsstöd

De inkomster som ska beaktas vid behovsprövning av arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller vid partiellt arbetsmarknadsstöd beräknas enligt det belopp till vilket de fortlöpande kommer att uppgå under arbetslöshetstiden, eller enligt de inkomster som ska anses påverka personens inkomstnivå under den tiden, även om den tid då de erhålls inte sammanfaller med arbetslöshetstiden. En inkomstpost som återkommer årligen eller annars regelbundet fördelas såsom inkomst för hela året eller någon annan inkomstperiod. Innan behovsprövningen görs eller partiellt arbetsmarknadsstöd fastställs avdras från den inkomst som påverkar arbetsmarknadsstödet kostnaderna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

11 §
Avdrag från inkomsterna

Levnadskostnader och avdrag av skattelättnadskaraktär är inte sådana kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande som avses vid behovsprövning av arbetsmarknadsstöd eller vid partiellt arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

12 §
Inkomster som skall beaktas

Som sådana inkomster enligt 7 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som motsvarar situationen vid den tidpunkt då arbetsmarknadsstöd betalas ut och som ska beaktas vid behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet eller i det i 7 kap. 9 § i den lagen avsedda partiella arbetsmarknadsstödet, betraktas den arbetslösa personens eller hans eller hennes föräldrars inkomster oberoende av inkomstkälla och skatteplikt, dock med undantag av


3) sådana arbetsinkomster för föräldrarna som tjänats in under en kortvarig period och som inte kan anses påverka personens inkomstnivå under arbetslösheten,


7) behovsprövat arbetsmarknadsunderstöd till en förälder,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På sådant utbildningsstöd, sådant sysselsättningsstöd som betiljas personer som deltar i arbetslivsträning för tryggande av försörjningen och sådant deltids tillägg som beviljas enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) innan denna förordning trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådan dagpenning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som beviljats för tryggande av försörjningen innan denna förordning trädde i kraft samt betalas ut vid förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 30 december 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.