1270/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 11 § 5 och 19 punkten, sådana de lyder i lag 952/2011, och

fogas till lagen en ny 13 b § som följer:

11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om yrkesutbildning:


5) bestämmelserna i 28 § 1 och 2 mom. om rätt till en trygg studiemiljö,


19) bestämmelserna i 35 d—35 g § om rätt att omhänderta föremål eller ämnen och att granska den studerandes saker samt om överlämnande och förstörande av föremål och ämnen,


13 b §
Hörande av studerande

Utbildningsanordnaren ska ge de studerande möjlighet att delta i utveckling av utbildningen och höra de studerande före beslut som väsentligt påverkar studierna och de studerandes ställning i övrigt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 66/2013
KUuB 10/2013
RSv 181/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.