1264/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till gymnasielagen (629/1998) en ny 19 a § som följer:

19 a §
Beslut om antagning

Om beslutet om antagning meddelas inom ramen för ansökningsförfaranden som föreskrivits med stöd av 19 § och i vilka man kan söka till flera utbildningar med en enda ansökan, får meddelande om att ansökan avslagits delges sökanden per post genom brev.

Om resultatet av antagningen har meddelats genom ett brev, ska utbildningsanordnaren på sökandens begäran ge ett skriftligt beslut om antagningen jämte anvisning om ändringssökande. Sökanden ska framställa en skriftlig eller muntlig begäran om beslutet inom 30 dagar efter att ha fått meddelandet om resultatet av antagningen för kännedom.

I det förfarande som avses i denna paragraf iakttas i övrigt vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om att ge beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 166/2013
KuUB 15/2013
RSv 220/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.