1260/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 3 § 1 mom., 20 d § 1 mom., 20 g § 3 mom., 20 j § 1 mom., 43 § 2 mom. och 47 a §, sådana de lyder i lag 879/2011, som följer:

3 §

I denna lag avses med

1) Finlands tullområde området som omfattar rikets landområde, territorialvatten och luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om inte något annat har överenskommits om saken internationellt,

2) EU:s tullområde området som avses i artikel 3 i kodexen,

3) tredjeland område som inte ingår i EU:s tullområde,

4) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott,

5) tullbrott brott som innebär överträdelse av bestämmelserna i denna lag eller någon annan lag vars iakttagande Tullen ska övervaka eller som Tullen ska verkställa, eller överträdelse av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa, eller sådant olaga befattningstagande med infört gods som avses i 46 kap. i strafflagen (39/1889) och sådant penningtvättsbrott som avses i 32 kap. i strafflagen samt sådan överträdelse av bestämmelser som har samband med införsel eller utförsel av egendom,

6) teknisk övervakning iakttagande eller avlyssning av på förhand ospecificerad persontrafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild,

7) undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex det informationssystem för polisärenden som avses i 2 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i fråga om de uppgifter som Tullen registrerat i uppgifterna om undersökning och handräckning samt i arkivuppgifterna om undersökning och handräckning.


20 d §

En tullman får utföra teknisk observation av en person som inte befinner sig i ett rum eller utrymme som används för stadigvarande boende eller av ett fordon eller en vara, om det finns grundad anledning att anta att observationen kan ge uppgifter som behövs för förhindrande av ett tullbrott. Förordnande för en åtgärd ska ges av en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av Tullens brottsbekämpningschef eller av en till uppgiften förordnad anhållningsberättigad tullman som tjänstgör inom tullbrottsbekämpningen.


20 g §

Den tullman som utfört teknisk avlyssning enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 20 f § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål upprätta protokoll över åtgärden.

20 j §

Tullens bevakningsavdelning och cheferna för de enheter som använder hemliga metoder för inhämtande av information ska övervaka användningen av hemliga tvångsmedel och metoder för inhämtande av information.


43 §

En tullman har vid förundersökning som utförs av Tullen samma rätt att vidta utredningsåtgärder och använda tvångsmedel som en polisman vid en polismyndighets förundersökning, om inte något annat följer av 20 a § 1 mom. I 2 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten i tvångsmedelslagen föreskrivs om anhållningsberättigade tullmän.


47 a §

Bestämmelserna om polispersonalens tystnadsplikt och tystnadsrätt i 7 kap. 1 § 1 mom. och 3—5 § i polislagen ska i fråga om brottsbekämpning på motsvarande sätt tillämpas också på Tullens personal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 180/2013
FvUB 25/2013
RSv 215/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.