1254/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 a §, sådana de lyder i lag 990/2012, som följer:

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,06 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 5,61 procent.


124 a §
Fastställande av skatten för skatteåren 2012—2015

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är

1) inkomstskattesatsen år 2012 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,80 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,67 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent,

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,38 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 6,84 procent.

Bestämmelser om fördelningen mellan kommunen och församlingen av skatten på den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet finns i lagen om skatteredovisning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 194/2013
FiUB 33/2013
RSv 222/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.