1246/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 73 § 3 mom., sådant det lyder i lag 787/2012,

ändras 51 §, 58 § 1 och 2 mom., 71 § 3 mom., 73 § 2 mom., 92 § 14, 16 och 25 punkten, 106 §, 125 § 2 mom., 127 a § 1 mom. samt 127 d § 1 och 2 mom.,

av dem 58 § 1 och 2 mom. samt 127 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 1515/2011, 71 § 3 mom. sådant det lyder i lag 896/2001, 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 787/2012, 92 § 14 punkten sådan den lyder i lag 1360/2002, 92 § 25 punkten sådan den lyder i lag 1273/2004, 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 785/2012 samt 127 d § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 409/2005, samt

fogas till lagen temporärt en ny 48 a samt en ny 81 a § och till 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008 och 929/2012, en ny 26 punkt som följer:

48 a §
Temporär skattefrihet för fastigheter som överlåts till kommuner

Vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om en fysisk person eller ett dödsbo överlåter fast egendom till en kommun den 1 oktober 2013 eller därefter, senast den 31 december 2014.

51 §
Familje- och arvsrättsliga förvärv

Skattepliktig inkomst är inte vad som förvärvats på grund av giftorätt eller som fördel av oskiftat bo, genom arv, såsom bidrag eller gottgörelse som avses i 8 kap. i ärvdabalken eller genom testamente eller gåva.

58 §
Ränteutgifter

En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst, såsom vilken betraktas också dividendinkomst oberoende av att dividendinkomsten med stöd av 33 a—33 d § utgör skattefri inkomst (skuld för inkomstens förvärvande).

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. har den skattskyldige rätt att från sina kapitalinkomster dra av 70 procent av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans eller hennes familj (bostadsskuld).


71 §
Skattefria resekostnadsersättningar

Med resekostnadsersättning för arbetsresa som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § betalt för en resa som gjorts till förmån för det allmännyttiga samfundet på uppdrag av detta också i de fall när den skattskyldige inte står i anställningsförhållande till det allmännyttiga samfundet eller inte annars får lön för det arbete som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande skattefri inkomst:

1) dagtraktamente för högst tjugo dagar under ett kalenderår,

2) logiersättning,

3) resekostnadsersättning, som trots 72 § 4 mom. kan betalas också för resor som gjorts från den skattskyldiges bostad; resekostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 2 000 euro under ett kalenderår.

73 §
Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Utgående från de resekostnadsbelopp som Statens arbetsmarknadsverk räknat ut fastställer Skatteförvaltningen beloppen av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar som arbetsgivaren betalar för arbetsresor. När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en 15 procents andel för inbesparade levnadskostnader dras av från summan. Det på så sätt uträknade beloppet ska dras av från de sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, utgående från de maximikilometerersättningar som Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den skattefria kilometerersättning som betalas till en skattskyldig för arbetsresor som han eller hon har företagit med fordon som han eller hon äger eller besitter. När den skattefria kilometerersättningen fastställs ska en 5 procents andel för privatkörning dras av från det belopp som Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut.

Vissa skadestånd och försäkringsersättningar
81 a §
Pensionsrätt som överförts från Europeiska gemenskapernas pensionssystem till en försäkring som betalats i ett för allt

I sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst är pension som baserar sig på en försäkring som betalats med engångspremie och genom vilken pensionsrätt överförts enligt artikel 12 i bilaga VIII till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, när överföringen inte kan genomföras i enlighet med lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Det som i 1 mom. föreskrivs om pensioner gäller också andra betalningar som baserar sig på en försäkring som avses i 1 mom.

Pension och andra betalningar som baserar sig på en försäkring räknas som mottagarens skattepliktiga inkomst förhöjd med 20 procent, om de betalas

1) till den försäkrade innan denne har fyllt 63 år eller till någon annan än den försäkrade under den försäkrades livstid, eller

2) efter den försäkrades död till någon annan än den som står i ett sådant förhållande till den försäkrade som avses i 34 § 3 mom. 2 punkten.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


14) studielånskompensation samt ränteunderstöd som betalas av statens medel enligt lagen om studiestöd (65/1994),


16) understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av bostad samt bidrag för byggande, utbyggnad eller grundlig reparation av en bostad eller annan byggnad eller konstruktion som behövs i det privata hushållet och stöd i anslutning till ett statligt lån med stöd av skoltlagen (253/1995),


25) polisaspirants dagpenning,

26) kostnadsfritt underhåll, dagtraktamente, ersättning för resekostnader och andra motsvarande studiesociala förmåner samt ersättningar som betalas med anledning av krävande tjänstgöringsförhållanden till studerande för studier som leder till officerstjänst och militäryrkesstudier med stöd av lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) samt till studerande som genomgår grundkursen för gränsbevakare enligt lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005).

106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 2 930 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 19 procent av den överskjutande inkomsten.

125 §
Arbetsinkomstavdrag

Avdraget utgör 7,4 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 010 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,15 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalat för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 400 euro per år och det beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.


127 d §
Studielånsavdrag

En skattskyldig som inom föreskriven tid avlagt en till avdrag berättigande examen enligt den 16 c § i lagen om studiestöd (65/1994) som gällde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om studiestöd (1243/2013), som tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014 och som omfattas av bestämmelserna om studielånsavdrag i den förstnämnda lagen, får från skatten dra av ett belopp som motsvarar amorteringarna på studielånet (studielånsavdrag).

Avdrag beviljas per år till ett sammanlagt belopp som är högst 30 procent av den del av den skattskyldiges till avdrag berättigande studielån som överstiger 2 500 euro. Med ett till avdrag berättigande studielån avses ett sådant studielån enligt lagen om studiestöd som har uppkommit mellan utgången av den termin som föregår den första dagen för sådana högskolestudier som avses i 16 c § i den i 1 mom. nämnda lagen om studiestöd och ingången av den termin som följer efter den dag då en till avdrag berättigande examen avlades, exklusive de kapitaliserade räntorna på studielånet under denna tid (studielånsavdragets maximibelopp).



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Bestämmelserna i 92 § 14 punkten och 127 d § 1 och 2 mom. träder dock i kraft den 1 augusti 2014 och 58 § 1 och 2 mom. den 1 januari 2015.

Lagens 48 a § gäller till och med den 31 december 2014.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2014, dock så att 92 § 16 punkten tillämpas redan vid beskattningen för 2013 samt 48 a § vid beskattningen för åren 2013 och 2014.

RP 105/2013
RP 181/2013
FiUB 22/2013
RSv 148/2013

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.