1237/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 a § 1 mom., 33 b § 1 och 2 mom., 33 c §, 33 d 1 mom. och 124 § 2 mom.,

sådana de lyder, 33 a § 1 mom., 33 b § 2 mom. och 33 d § 1 mom. i lag 716/2004, 33 b 1 mom. och 124 § 2 mom. i lag 1515/2011 och 33 c § i lagarna 716/2004, 1143/2005, 383/2012 och 575/2013, samt

fogas till 33 a §, sådan den lyder i lagarna 716/2004 och 774/2012, ett nytt 3 mom., till 33 b §, sådan den lyder i lagarna 716/2004, 469/2009 och 1515/2011, ett nytt 6 mom., och till lagen nya 45 a och 46 a § som följer:

33 a §
Dividender från offentligt noterade bolag

Av dividender från offentligt noterade bolag utgör 85 procent kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.


Sådan utbetalning av medel enligt 13 kap. 1 § 1 punkten i aktiebolagslagen (624/2006) som ett offentligt noterat bolag gjort från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska betraktas som dividend och på den tillämpas det som föreskrivs i denna paragraf.

33 b §
Dividender från bolag som inte är offentligt noterade

Av dividender från bolag som inte är offentligt noterade utgör 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig åtta procents avkastning beräknad på det i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) angivna matematiska värdet för skatteåret för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skatteskyldige får överstiger 150 000 euro utgör 85 procent av dividenderna kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.

Av den del av dividenderna som överstiger den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen utgör 75 procent förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst.


Sådan utbetalning av medel enligt 13 kap. 1 § 1 punkten i aktiebolagslagen som ett bolag som inte är offentligt noterat gjort från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska betraktas som dividend och på den tillämpas det som föreskrivs i denna paragraf, med de undantag som anges i 45 a §.

33 c §
Dividend från utländska samfund

Dividend från ett utländskt samfund är skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a och 33 b i denna lag, om samfundet är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU.

Dividend från ett annat än i 1 mom. avsett utländskt samfund är skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a och 33 b §, om samfundet utan valmöjlighet och befrielse är skyldigt att betala minst tio procent i skatt på sin inkomst, av vilken dividenden utdelats, och

1) samfundet enligt skattelagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har sin hemvist i denna stat och samfundet, enligt ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, inte har sin hemvist i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2) mellan samfundets hemviststat och Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som samfundet delar ut.

Dividend från andra utländska samfund än de som avses i 1 och 2 mom. utgör skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet.

Vid beräkningen av den i 33 b § 1 mom. avsedda årliga avkastningen på aktier i utländska samfund tillämpas bestämmelserna i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen om beräkning av det matematiska värdet för skatteåret för aktierna. Om den utredning som behövs för att beräkna det matematiska värdet saknas beräknas den årliga avkastningen på aktiernas gängse värde som de hade i ägarens besittning vid utgången av skatteåret före dividendutdelningsåret. Med gängse värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris.

33 d §
Andra bestämmelser om dividendinkomst

Av en i 29 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) avsedd förtäckt dividend utgör 75 procent förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst. Förtäckt dividend utgör emellertid skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet, om den förtäckta dividenden har erhållits från ett utländskt samfund som avses i 33 c § 3 mom. i denna lag.


45 a §
Beskattning av utbetalning av medel som överlåtelse

Sådan utbetalning av medel enligt 13 kap. 1 § 1 punkten i aktiebolagslagen som ett bolag som inte är offentligt noterat bolag gjort från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska betraktas som skattepliktig överlåtelse till den del som en kapitalplacering som den skattskyldige gjort i bolaget återbetalas till denne, om

1) det har gått högst tio år från kapitalplaceringen till det att medlen delas ut, och

2) den skattskyldige visar en tillförlitlig utredning om att villkoren enligt denna paragraf är uppfyllda.

46 a §
Uträkning av överlåtelsevinst som erhållits vid utbetalning av medel

När överlåtelsevinsten räknas ut avdras från utbetalningen av medel enligt 45 a § den icke avskrivna anskaffningsutgiften för aktien, dock högst den utbetalning av medel som ska betraktas som överlåtelse. Om den icke avskrivna anskaffningsutgiften för aktien är mindre än den utbetalning av medel som ska betraktas som överlåtelse, dras den icke avskrivna anskaffningsutgiften av.

Den anskaffningsutgift som dragits av när överlåtelsevinsten räknats ut dras av från den icke avskrivna anskaffningsutgiften för aktien.

124 §
Fastställande av skatten

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 40 000 euro betalas 32 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst). Inkomstskattesatsen för samfund är 20 procent. Inkomstskattesatsen för samfällda förmåner är 28 procent. Angående fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2014. Om beslutet om att ändra ett samfunds räkenskapsperiod har fattats den 21 mars 2013 eller därefter så att samfundets skatteår inte går ut 2013 eller så att det skatteår som går ut 2014 har börjat efter den 21 mars 2013, är samfundets inkomstskattesats vid beskattningen för skatteåret 2014 dock 24,5 procent.

Lagen tillämpas på sådan utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet som har erhållits den 1 januari 2014 eller därefter. Till den del som utbetalningen av medel innehåller kapitalinvesteringar som har gjorts före lagens ikraftträdande tillämpas dock 33 b § 6 mom. samt 45 a och 46 a § första gången på sådan utbetalning av medel som har erhållits den 1 januari 2016.

RP 185/2013
FiUB 32/2013
RSv 221/2013

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.