1230/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 9 § 3 mom. 1 punkten och 12 § 3 mom. 5 punkten,

ändras 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 8 §, rubriken för 9 § samt 9 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 3 mom. och 9 § 3 mom. 2 punkten, 10 §, 11 § 3 mom., 22 § 1 mom. 21 punkten samt 31 och 32 §,

av dem 8 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 876/2011, 9 § 1 mom. och det inledande stycket i 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 876/2011 samt 31 och 32 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 479/2010, och

fogas till 14 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 14 a § och till 22 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 980/2007, 1427/2009, 405/2010 och 479/2010, en ny 22 punkt som följer:

3 §
Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. Delregister avsedda för riksomfattande bruk inom informationssystemet är

1) undersöknings- och handräckningsregistret,

2) registret för tillståndsärenden,

3) registret för övervakningsärenden,

4) gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

5) säkerhetsdataregistret.


5 §
Inrättande av personregister, registeransvarig och övervakning av behandlingen av personuppgifter

Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande av ett personregister, om registret är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk. En förvaltningsenhet beslutar om inrättande av andra personregister, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. Den förvaltningsenhet som har inrättat ett personregister är registeransvarig.


8 §
Registret för tillståndsärenden

Registret för tillståndsärenden kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen och som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag ska kunna utföras.

I registret får, av de uppgifter som gäller identitet och behövs med tanke på informationssystemets användningsändamål, registreras följande uppgifter: personens namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller dödförklarats, kundnummer hos en myndighet, en utländsk persons föräldrars namn och adress, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi, andra behövliga uppgifter om inresa och gränsöverskridning samt uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen avsedda åligganden som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda ansökningar, tillstånd, utlåtanden, anmälningar och beslut som gäller gränszonstillstånd, tillstånd att passera gränsen och andra tillstånd som beviljas av gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter),

2) uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda gränszonsanmälningar och andra anmälningar som görs till gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter).

De uppgifter som registrerats i registret får användas för gränskontroll enligt kodexen om Schengengränserna.

9 §
Registret för övervakningsärenden

Registret för övervakningsärenden kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen och som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag ska kunna utföras.


I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen avsedda åligganden som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:


2) för den identifiering som gränsbevakningsväsendet enligt 29 § i gränsbevakningslagen ska utföra behövliga bilduppgifter om personer som ska gripas för förebyggande eller utredning av eller för väckande av åtal för ett brott som bestraffas med fängelse eller för verkställighet av fängelsestraff (uppgifter för automatisk identifiering),


10 §
Användning av polisens personregister vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

Bestämmelser om gränsbevakningsväsendets rätt att i polisens personregister registrera information som inhämtats för utförande av gränsbevakningsväsendets åligganden enligt gränsbevakningslagen eller någon annan lag finns i 14 § 1 mom. 4 punkten i polisväsendets personuppgiftslag.

Gränsbevakningsväsendet svarar för att de uppgifter som förts in i polisens personregister är riktiga och att registreringen och användningen av uppgifterna går lagligt till i den egna verksamheten.

11 §
Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott får endast användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag. Staben för gränsbevakningsväsendet kan även bevilja sådana av polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag rätt att använda gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott.

14 §
Behandling av känsliga uppgifter

Bestämmelser om begränsningar i fråga om registrering av DNA-profiler finns i 9 kap. 4 § i tvångsmedelslagen.

14 a §
Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder

Bestämmelser om användning av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen finns i 54 § i det kapitlet. Bestämmelser om användning av överskottsinformation som erhållits med hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen finns i 56 § i det kapitlet.

Överskottsinformation enligt 1 mom. får registreras i personregister som avses i 7 och 11 §.

22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få nödvändiga uppgifter enligt följande:


21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som avses i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

22) ur nödcentralsdatasystemet uppgifter som med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet för gränsbevakningsväsendets tjänstemän behövs för gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter; uppgifterna får lämnas ut genom teknisk anslutning.


31 §
Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och handräckningsregistret

Uppgifter i undersöknings- och handräckningsregistret utplånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av motsvarande uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.

32 §
Utplåning av uppgifter ur registret för tillståndsärenden och ur registret för övervakningsärenden

Gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter utplånas ur registret för tillståndsärenden då tio år har förflutit sedan beslutet fattades, tillståndet förföll, den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut eller uppgiften antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter utplånas då tio år har förflutit sedan anmälan anlänt eller uppgiften antecknats i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag.

Uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen, uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen, uppgifter om in- och utresekontroller samt uppgifter som nämns i bilaga II i kodexen om Schengengränserna ska utplånas ur registret för övervakningsärenden då fem år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Av personuppgifter i gränstrafiken ska uppgifter om påförande av påföljdsavgift utplånas då tio år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret. I övrigt föreskrivs om utplåning av personuppgifter i gränstrafiken i 20 §. Uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar ska utplånas då fem år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Informationsbehandling som avses i denna lag ska uppfylla vad som föreskrivs i denna lag inom fyra år efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 92/2013
FvUB 24/2013
RSv 217/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.