1207/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 30 § och

fogas till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 799/2012, ett nytt 6 mom. som följer:

29 §

Trots bestämmelserna i 1 mom. ombildas en full invalidpension enligt tilläggspensionsskyddet till ålderspension och en delinvalidpension till en ålderspension som till beloppet motsvarar full invalidpension vid samma ålder som en invalidpension enligt lagen om pension för företagare.

30 §

En pensionsanstalt som har försäkrat ett tillläggspensionsskydd som avses i 29 § 1 mom. ska i första hand ur den utjämningsavsättning som avses i 2 mom. bekosta utgiften för de förmåner inom tilläggspensionsskyddet som den årligen betalar ut. Om pensionsanstaltens utjämningsavsättning inte räcker till att bekosta de ovan avsedda utgifterna eller om pensionsanstalten inte har en i 2 mom. avsedd utjämningsavsättning, ska de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för företagare ansvara för utgiften för förmånerna inom tilläggspensionsskyddet i enlighet med 139 § i den lagen.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags och en pensionskassas ansvarsskuld för det tilläggspensionsskydd som avses i 29 § 1 mom. består i sin helhet av utjämningsavsättningen, till vilken varje år läggs en beräkningsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 137 § 1 mom. i lagen om pension för företagare och som räknas på utjämningsavsättningen. Från den med beräkningsräntan höjda utjämningsavsättningen ska varje år dras av de i 1 mom. avsedda utgifterna för de förmåner som pensionsanstalten betalar ut samt de omkostnadsdelar som bestäms i ovannämnda beräkningsgrunder och som täcker kostnaderna för förvaltningen av förmånerna.

Om tilläggspensionen helt eller delvis inte längre är tryggad på grund av en pensionsanstalts konkurs, svarar de pensionsanstalter som avses i 1 § 3 mom. i lagen om pension för företagare gemensamt för den, i enlighet med 181 § i lagen om pension för arbetstagare på det sätt som närmare bestäms i den förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Om underskottet är ringa täcks det dock i första hand med den berörda pensionsanstaltens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagens 29 § 6 mom. tillämpas på invalidpensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2014 eller därefter.

Lagens 29 § 6 mom. tillämpas även på sådana invalidpensioner där pensionsfallet inträffade före denna lags ikraftträdande och där företagaren uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) efter att denna lag trätt i kraft.

Bestämmelserna i 3 mom. gäller dock inte delinvalidpensioner där åldern för ålderspension enligt en tilläggspensionsförsäkring är lägre än 63 år.

Till den utjämningsavsättning som avses i 30 § 2 mom. överförs vid lagens ikraftträdande den ansvarsskuld som senast den 31 december 2013 ackumulerats av det tilläggspensionsskydd som avses i 29 § 1 mom. Förmånerna inom det registrerade tilläggspensionsskyddet ska dessutom i sin helhet bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för företagare, dock med beaktande av bestämmelserna i 30 § 1 mom.

RP 162/2013
ShUB 28/2013
RSv 197/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.