1199/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 8 § 6 och 7 mom. samt 2 kap. 2 §, sådana de lyder, 1 kap. 8 § 6 mom. i lag 361/2010 och 7 mom. i lag 636/2004 samt 2 kap. 2 § i lag 1001/2012, och

fogas till 1 kap. 8 §, sådan den lyder i lagarna 636/2004, 1330/2004 och 361/2010, ett nytt 8 mom. och till 1 kap. en ny 8 a §, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

8 §
Tillämpningsområde

Rätt till förmåner enligt denna lag har arbetslösa arbetssökande som är bosatta i Finland. Vem som bor i Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4 och 10 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). Om det är fråga om rätten till en förmån som utbetalas av en arbetslöshetskassa, ska arbetslöshetskassan vid behov innan den fattar beslut om dagpenning begära Folkpensionsanstaltens beslut om huruvida personen bor i Finland.

Om det på en arbetslös arbetssökande tillämpas rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tilllämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan grundförordningen, eller den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 136/2004), bestäms rätten till arbetslöshetsdagpenning utifrån förordningen om social trygghet, grundförordningen eller den nordiska konventionen om social trygghet.

En arbetslös arbetssökande som inte är finsk medborgare och inte är bosatt i Finland har rätt till arbetslöshetsdagpenning, om

1) förordningen om social trygghet, grundförordningen eller den nordiska konventionen om social trygghet inte tillämpas på honom eller henne,

2) han eller hon har arbetat i minst sex månader i Finland under sin oavbrutna vistelse, och

3) hans eller hennes vistelse i Finland fortgår.

8 a §
Utbetalning av arbetslöshetsdagpenning till den som söker arbete i en annan stat.

En arbetslös arbetssökande som enligt artikel 64 i grundförordningen har begett sig till en annan stat för att där söka arbete har rätt att under den tid han eller hon söker arbete i den andra staten få arbetslöshetsdagpenning i högst tre månader.

2 kap.

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

2 §
Begränsningar som gäller utlänningar

En person som inte är finsk medborgare har inte rätt till arbetsmarknadsstöd, om han eller hon har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett tillfälligt uppehållstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på arbete som utförs den 30 december 2013 och därefter.

RP 161/2013
ShUB 25/2013
AjUU 16/2013
RSv 183/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.