1196/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 1 §, 2 a § 1 punkten, 3 a § 2 mom. 4 punkten, 3 b och 3 c §, 8 § 2 mom. och 19 §,

sådana de lyder, 1 § i lagarna 584/2008 och 709/2010, 2 a § 1 punkten, 3 b och 3 c § samt 8 § 2 mom. i lag 635/2004, 3 a § 2 mom. 4 punkten i lag 1342/2011 samt 19 § i lag 360/2010, samt

fogas till 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 635/2004, 325/2009 och 1342/2011, en ny 5 punkt, varvid den nuvarande 5 punkten blir 6 punkt, samt till 12 §, sådan den lyder i lag 635/2004, ett nytt 6 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna lag avgörs det huruvida följande lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en person:

1) folkpensionslagen (568/2007), barnbidragslagen (796/1992), lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), lagen om bostadsbidrag (408/1975) och lagen om handikappförmåner (570/2007), samt

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977), lagen om garantipension (703/2010) och lagen om underhållsstöd (580/2008).

Den lagstiftning som nämns i 1 mom. 2 punkten tillämpas dock endast på en person som anses vara stadigvarande bosatt i Finland i enlighet med 3, 3 a eller 4 §.

Denna lag tillämpas inte till den del som något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan EU-förordning 883/2004, eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat anställningsförhållande och en person som avses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),


3 a §
Flyttning till Finland

När en person flyttar till Finland beaktas som faktorer som visar att han eller hon bosätter sig här stadigvarande bland annat att han eller hon


4) har ett arbetsavtal eller något annat därmed jämförbart avtal för arbete i Finland eller har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i utlänningslagen (301/2004),

5) de facto har bott i Finland i minst ett år efter att ha flyttat till landet, eller


3 b §
När tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet på grundval av arbete eller företagsverksamhet inleds och upphör

Trots bestämmelserna i 3 och 3 a § tillämpas på en arbetstagare i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda lagstiftning om social trygghet från och med den tidpunkt då arbetet i Finland inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott.

På en företagare vars rätt till social trygghet i Finland bestäms med stöd av EU-förordning 883/2004 tillämpas i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda lagstiftning om social trygghet från och med den tidpunkt då företagsverksamheten inleds, när han eller hon har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag upphör då det arbete som avses i 1 mom. eller den företagsverksamhet som avses i 2 mom. upphör, om inte annat föranleds av 3 §.

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas dock alltjämt på en person som uppfyller kravet på uppehållstillstånd i 3 c §, som är registrerad som arbetslös arbetssökande och som söker arbete i Finland, vars arbete före arbetslösheten har varat minst sex månader.

3 c §
Krav på uppehållstillstånd

Tillämpningen av denna lag förutsätter att vistelsen i landet är laglig. Den berörda personen ska ha ett gällande uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års vistelse i landet, om ett sådant tillstånd krävs för vistelsen.

Kravet på uppehållstillstånd är uppfyllt också då

1) uppehållstillstånd med stöd av 53 § 1 eller 2 mom. i utlänningslagen har beviljats för kortare tid än ett år, eller

2) personen i fråga har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen.

Kravet på uppehållstillstånd enligt denna lag är uppfyllt redan från och med den tidpunkt då tillståndsansökan lämnats in, om uppehållstillstånd i de fall som avses i 60 § i utlänningslagen har sökts i Finland och beviljats.

8 §
Familjemedlemmar

Detsamma gäller en familjemedlem till en person som vistas utomlands, om familjemedlemmen bor utomlands i samma hushåll som denna person och denna person på grundval av EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet och om inget annat följer av EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse.

12 §
Meddelande av beslut

Folkpensionsanstalten meddelar dock inte en person som arbetar utomlands ett beslut till den del Pensionsskyddscentralen med stöd av 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) ska avgöra, om Finlands lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på personen i fråga.

19 §
Tillämpningsbestämmelse

När det i denna lag hänvisas till EU-förordning 883/2004, ska hänvisningen också anses avse en hänvisning till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 198/2013
ShUB 26/2013
RSv 184/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.