1194/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 1 och 3 §, 4 § 3 mom., 13 §, 14 § 3 mom., 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 38 § 1 mom., 49 § 1 mom., 50 §, 51 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom., 52 § 1 mom., 53 § 1 och 3 mom., 54 och 56—58 §, 60 § 1 mom., 63 §, 64 § 3 mom., 79 §, 87 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 3 mom. samt 90 § 1 och 3 mom. och

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till lagen ett nytt 3 a kap., en ny 32 a §, ett nytt 7 a kap., nya 58 a—58 g, 85 a och 86 a—86 d §, till 87 § 1 mom. en ny 4 punkt och till 88 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter enligt Europeiska unionens (EU) gemensamma jordbrukspolitik.

Denna lag tillämpas inte på livsmedel, alkoholdrycker eller alkoholpreparat till den del det föreskrivs om dessa i någon annan lag.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om hurdana avtal, beslut och förfaranden vid producentorganisationer godkända med stöd av denna lag som är godtagbara och om bedömningen av godtagbarheten samt om behörig myndighet i dessa frågor finns i artiklarna 206 och 209 i Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen, och i konkurrenslagen (948/2011).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

2) den gamla marknadsordningsförordningen rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning),

3) EU:s marknadsordningslagstiftning marknadsordningsförordningen, den horisontella förordningen och den EU-lagstiftning som antagits med stöd av dem och med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

4) EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter bestämmelserna i artikel 189 i marknadsordningsförordningen, i artikel 64 i den horisontella förordningen och i kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion,

5) EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser bestämmelserna i del III kapitel I i marknadsordningsförordningen och bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

6) exportbidrag bidrag för export av produkter till länder utanför EU enligt del III kapitel VI i marknadsordningsförordningen och kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1216/2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter,

7) förordningen om exportbidrag kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter,

8) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

9) förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag,

10) producent jordbrukare som avses i artikel 2 i den horisontella förordningen,

11) stöd till producentorganisationer i del II avdelning I kapitel II avsnitt 3 i marknadsordningsförordningen avsett ekonomiskt stöd från gemenskapen till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker,

12) EU:s förordning om frukt och grönsaker kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker,

13) stöd för biodling i artikel 55 i marknadsordningsförordningen avsett ekonomiskt stöd för biodlingsprogram som beviljas av EU-medel,

14) stöd för privat lagring i del II avdelning I kapitel I avsnitt 3 i marknadsordningsförordningen avsett stöd för privat lagring,

15) förordningen om privat lagring kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter,

16) skolmjölksstöd i del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 underavsnitt 2 i marknadsordningsförordningen avsett stöd för leverans av mjölkprodukter till skolelever,

17) skolmjölksförordningen kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,

18) klassificeringsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa,

19) EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar bestämmelserna i artikel 10 i marknadsordningsförordningen och bestämmelserna i klassificeringsförordningen,

20) EU:s lagstiftning om sockerproduktion bestämmelserna i del II avdelning II kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet samt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna,

21) säkerhetsförordningen kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter,

22) EU:s lagstiftning om handelsnormer de bestämmelser som gäller handelsnormer för jordbruksprodukter och beteckningar, märkning, oenologiska metoder, vindruvssorter, lämnande av information, användning av följedokument och dokumentering av uppgifter i fråga om produkter inom vinsektorn samt krav och lämnande av information i anslutning till etylalkohol i artiklarna 73—123, 147, 223 och 230.1 c i marknadsordningsförordningen, i artiklarna 59, 89 och 90 i den horisontella förordningen och i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt i de bestämmelser i EU:s lagstiftning som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

23) förordningen om utbetalande organ kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,

24) produkter inom olivsektorn olivolja och bordsoliver enligt artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen,

25) frukt och grönsaker frukt och grönsaker, bananer samt bearbetad frukt och bearbetade grönsaker enligt artiklarna 1, 75 och 76 i marknadsordningsförordningen,

26) produkter inom humlesektorn humle enligt artiklarna 1, 75 och 77 i marknadsordningsförordningen och bilaga II till den,

27) produkter inom vinsektorn i artiklarna 78 och 81 i och bilaga II till marknadsordningsförordningen avsedda produkter inom vinsektorn,

28) etylalkohol i artikel 1 i marknadsordningsförordningen avsedd etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter,

29) kalvkött i bilaga VII till marknadsordningsförordningen avsett kött av nötkreatur som är högst tolv månader,

30) mjölkprodukter mjölk och mjölkprodukter enligt artikel 78 i marknadsordningsförordningen,

31) bredbara fetter i artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen avsedda bredbara fetter,

32) produkter inom äggsektorn ägg enligt artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen, med undantag för kläckägg enligt bilaga II,

33) produkter inom fjäderfäköttssektorn i artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen avsett fjäderfäkött samt i dess bilaga II avsedda produkter inom fjäderfäköttssektorn och kläckägg,

34) EU:s interventionslagstiftning bestämmelserna i del II avdelning I kapitel I avsnitt 1, 2 och 4 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 58—60, 62 och 64 i den horisontella förordningen och bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om offentlig lagring av jordbruksprodukter som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen.

4 §
Landsbygdsverkets allmänna behörighet och den behöriga myndighet som avses i EU:s lagstiftning

Landsbygdsverket är det utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen.

3 a kap.

Producentorganisationer

12 a §
Gemensamma bestämmelser om godkännande av producentorganisationer

Landsbygdsverket beslutar på ansökan om godkännande av producentorganisationer som avses i detta kapitel.

Sökanden ska i sin ansökan visa att förutsättningarna för godkännande uppfylls. Dessutom ska sökanden redogöra för de produkter eller produktgrupper som verksamheten gäller. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om de blanketter som ska användas.

Godkännandet gäller tills vidare, om det inte föreskrivs något annat i EU:s lagstiftning.

12 b §
Allmänna förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

Om godkännandet av en producentorganisation förutsätts i marknadsordningsförordningen, ska som producentorganisation godkännas ett sådant aktiebolag eller andelslag som uppfyller de krav avseende förutsättningarna för godkännande som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning och i detta kapitel och

1) vars delägare eller medlemmar som producerar produkter inom den verksamhet som godkännandet gäller (producentmedlem) är tillräckligt många för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt, och

2) som saluför produktion till ett värde eller en volym som är tillräcklig med tanke på produkterna inom den verksamhet som godkännandet gäller och med tanke på antalet producentmedlemmar samt för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt.

Närmare bestämmelser om kraven i fråga om det minsta antalet producentmedlemmar och det minsta värdet på den saluförda produktionen samt sättet att beräkna värdet av saluförd produktion utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

12 c §
Särskilda förutsättningar för godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Utöver vad som föreskrivs i 12 b § är en förutsättning för godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker att organisationen förfogar över den personal, infrastruktur och utrustning som krävs för insamling, sortering, lagring, förpackning och marknadsföring av producentmedlemmarnas produktion samt för centraliserad ekonomisk förvaltning och bokföring och ett centraliserat faktureringssystem liksom även för tillhandahållande av tekniskt stöd och tekniska hjälpmedel för producentmedlemmarna. Närmare bestämmelser om kraven i fråga om dessa omständigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation får anlita andra aktörer för att uppfylla de krav som avses i 1 mom.

12 d §
Medlemskap i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Utöver producentmedlemmarna får en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker även ha ett mindre antal andra aktörer som delägare eller medlemmar, om de förbinder sig att iaktta producentorganisationens stadgar. En sådan annan aktör får dock inte vara en fysisk eller juridisk person som är verksam inom parti- eller detaljhandeln eller distributionssektorn. Närmare bestämmelser om det största antalet sådana andra aktörer får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan i sina stadgar fastställa en uppsägningstid för producentmedlemmar som är längre än den som avses i EU:s förordning om frukt och grönsaker, dock högst sex månader.

Delägarnas och medlemmarnas rösträtt ska anges på ett sådant sätt i stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att producentmedlemmarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet inom organisationen garanteras fullt ut. Närmare bestämmelser om kraven i fråga om rösträtten får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

12 e §
Direktförsäljning inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentmedlem inom sektorn för frukt och grönsaker får av sina produkter sälja en andel på högst 25 procent direkt till konsumenter på det sätt som avses i EU:s förordning om frukt och grönsaker.

12 f §
Krav på verksamheten vid producentorganisationer inom mjölksektorn

Godkända producentorganisationer inom mjölksektorn ska varje år före utgången av januari månad lämna Landsbygdsverket uppgifter om antalet medlemmar och mängden obehandlad mjölk som saluförts.

13 §
Förhandsanmälan om ansökan om exportbidrag samt hur exportbidragsprodukter ska läggas fram

I förordningen om exportbidrag finns bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om exportbidrag att lämna Tullen en förhandsanmälan om lastning av och ansökan om exportbidrag för produkter som är föremål för exportbidrag (exportbidragsprodukt) och om tid för förhandsanmälan. Tullen får meddela de föreskrifter som tillåts enligt förordningen om exportbidrag om senareläggning av den tid som anges i förordningen.

Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter om exportbidragsprodukterna, lastningsplatsen, lastningstiden och transportmedlet. Tullen meddelar inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i förhandsanmälan.

Den som ansöker om exportbidrag ska lägga fram exportbidragsprodukterna på ett sätt som skiljer dem från övriga produkter, så att det är möjligt att identifiera produkterna och transporten samt kontrollera produkterna omedelbart före den tidpunkt för påbörjande av lastning som anges i förhandsanmälan. Tullen får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning meddela närmare föreskrifter om sättet att lägga fram produkter.

14 §
Exportdeklaration och ansökan om exportbidrag i fråga om exportbidragsprodukter

En ansökan om exportbidrag ska lämnas till Tullen så att denna före den lastningstidpunkt som anges i förhandsanmälan har tillräckligt med tid att behandla ansökan och bedöma behovet av att kontrollera produkterna. Tullen får meddela närmare föreskrifter om tiden för ansökan.


22 §
Stödberättigande för kostnader inom stödet till producentorganisationer och stödets maximibelopp

Bestämmelser om förutsättningarna för att höja maximibeloppet av stöd till producentorganisationer finns i artikel 34 i marknadsordningsförordningen. Närmare bestämmelser om uppnåendet av en marknadsandel om mindre än 20 procent som enligt artikel 34 i den förordningen är en förutsättning för att höja stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Biodlingsprogram och åtgärder som berättigar till stöd för biodling

Bestämmelser om de åtgärder för vilka stöd för biodling kan fås finns i artikel 55 i marknadsordningsförordningen. Närmare bestämmelser om de stödberättigande åtgärderna och om kraven på dem utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Skolmjölksstöd
32 a §
Nationell strategi för skolmjölksstöd

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar den nationella strategi för skolmjölksstöd som avses i marknadsordningsförordningen.

38 §
Skalor för klassificering av slaktkroppar

Bestämmelser om slakteriernas skyldighet att klassificera slaktkroppar av nötkreatur och svin och om den skala för klassificering av slaktkroppar som ska användas vid klassificeringen finns i marknadsordningsförordningen. Skyldigheten tillämpas inte, om det är fråga om klassificering enligt artikel 5 eller 20.2 i klassificeringsförordningen.


7 a kap.

Handelsnormer

46 a §
Handelsnormer

EU:s lagstiftning om handelsnormer innefattar handelsnormer för jordbruksprodukter som kan gälla tekniska definitioner, beteckningar, klassificering, presentation, märkning, förpackning, utseende, konsistens, egenskaper, behandling, ursprung, produktionsplats, produktionsmetod, ämnen som används i produktionen, förvaring, lagring, transport, leverans, dokument och certifieringsförfarande samt begränsningar i användningen av vissa ämnen eller metoder, identifiering av aktören, registrering, dokumentering av uppgifter, anmälningsskyldighet och tidsfrister.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas sådana närmare bestämmelser om normerna enligt 1 mom. som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter eller kräver, dels om smärre kompletteringar som behövs för att säkerställa att handelsnormerna iakttas eller säkerställa konsumenternas och myndigheternas tillgång till tillräcklig information, dels om smärre undantag som inte äventyrar en tillräckligt hög kvalitet på produkterna, iakttagandet av andra handelsnormer eller konsumenternas och myndigheternas tillgång till tillräcklig information.

46 b §
Behörig myndighet i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna

Om en aktör som omfattas av handelsnormerna med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer eller denna lag ska göra en ansökan eller anmälan i anslutning till import från länder utanför EU eller till den första lossningen i Finland av produkter som förs in från andra EU-medlemsstater, ska ansökan eller anmälan lämnas till Tullen när det gäller

1) produkter inom olivsektorn,

2) frukt eller grönsaker,

3) produkter inom humlesektorn, eller

4) produkter inom vinsektorn.

Ansökan och anmälan ska lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården när det gäller

1) produkter inom vinsektorn, om det inte är fråga om import eller införsel som avses i 1 mom., eller

2) etylalkohol.

En ansökan eller anmälan som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer och som gäller tillstånd för packerier för produkter inom äggsektorn eller verksamheten vid ett packeri ska lämnas till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

I andra fall än de som avses i 1—3 mom. ska ansökan och anmälan lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket, om inte något annat bestäms i denna lag.

En myndighet som avses i denna paragraf ska behandla och vid behov avgöra det ärende som ansökan eller anmälan avser.

46 c §
Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som hänför sig till handelsnormerna

Bestämmelser om godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som beviljas aktörer som svarar för att handelsnormerna iakttas och om förutsättningarna för beviljandet finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer. Den behöriga myndighet som avses i 46 b § beviljar godkännandena, intygen, tillstånden och undantagen på ansökan till aktörer som uppfyller villkoren. Tillstånd för packerier för produkter inom äggsektorn beviljas dock utan någon separat ansökan i samband med den registrering som avses i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Livsmedelssäkerhetsverket tilldelar packerierna en kod som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer.

Bestämmelser om tillämpningen av sådana system för beviljande av godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter får utfärdas genom förordning av statsrådet, om tillämpningen av systemet inte äventyrar kvaliteten på och uppföljningen av produkterna eller konsumenternas tillgång till tillräcklig information.

Genom förordning av statsrådet får sådana närmare bestämmelser utfärdas som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter och som gäller sådana smärre kompletteringar av handelsnormerna som behövs för att säkerställa att kraven i fråga om den verksamhet som godkännandet, intyget, tillståndet eller undantaget gäller iakttas. Bestämmelserna kan gälla anordningar som hänför sig till verksamheten och som används vid hanteringen av produkter, uppgifter som ska anmälas och dokumenteras, tiderna för att göra anmälan, angivandet av de aktörer eller produkter som systemet gäller, kontroller, inspektioner och granskningar, den sakkunskap som ska krävas av en sökande och andra liknande krav.

Beviljade godkännanden, intyg, tillstånd och undantag gäller tills vidare, om det inte föreskrivs något annat i EU:s lagstiftning. På anknytande ändringar, utredningar, uppmaningar att avhjälpa brister, anmärkningar, återkallelser och beslut om att ett återkallat godkännande ska börja gälla på nytt gäller det som beträffande godkännanden föreskrivs om dessa frågor i 81—84 §.

46 d §
Anmälan av uppgifter om frukt och grönsaker

I EU:s lagstiftning om handelsnormer finns bestämmelser om frukt och grönsaker som omfattas av handelsnormerna samt bestämmelser om skyldigheten att i förväg underrätta om saluföring av dem. Skyldigheten tillämpas på aktörer som saluför produkter i Finland, oavsett etableringsstat. Uppgifterna ska anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket.

Genom förordning av statsrådet får bestämmelser som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter utfärdas om aktörer som ska beviljas undantag från skyldigheten att göra anmälan, om saluföringen begränsar sig till transport eller detaljhandelsförsäljning av produkterna och om iakttagandet av handelsnormerna inte äventyras på grund av undantaget.

De uppgifter som ska anmälas är de uppgifter som behövs för att identifiera aktören samt de saluförda produkternas art och platsen för och omfattningen av saluföringen av dem. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

46 e §
Anmälan av uppgifter om produkter inom vinsektorn

Bestämmelser om anmälningsskyldighet för aktörer som lagrar produkter inom vinsektorn, om de uppgifter som ska anmälas och om tiderna för anmälningarna finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer. Uppgifterna ska anmälas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska anmälas och om de undantag från anmälningsskyldigheten som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter och som inte äventyrar tillsynen över produkterna eller medlemsstaternas anmälningsskyldighet.

46 f §
Anmälan av uppgifter om etylalkohol

Aktörer som producerar, säljer eller lagrar etylalkohol som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer ska anmäla uppgifter om produktion, försäljning och lagring till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Närmare bestämmelser om anmälningsskyldiga aktörer och om de uppgifter som ska anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Uppgifterna ska anmälas i god tid före den i EU:s lagstiftning om handelsnormer angivna tiden för när medlemsstaterna ska sända uppgifterna. Närmare bestämmelser om tiden för anmälningarna utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Tullen svarar för att uppgifter om import och export av etylalkohol sänds till EU:s institutioner.

46 g §
Registrering, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till saluföring

Den myndighet enligt 46 b och 46 d—46 f § som är behörig i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna svarar för registrering, användning och utlämnande av de uppgifter som med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer och med stöd av denna lag har lämnats till myndigheten om aktörer som handelsnormerna avser. I fråga om de uppgifter som har lämnats till en kommunal myndighet är det dock Livsmedelssäkerhetsverket som svarar för detta och som den kommunala myndigheten ska lämna uppgifterna i fråga till.

Bestämmelser om registrering, användning och utlämnande av uppgifter finns i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. I fråga om uppgifter som har lämnats till Tullen finns bestämmelserna om registrering, behandling och utlämnande dock i 22 § i tullagen. På registrering, användning och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska 44 § 2 och 3 mom. och 45 § i alkohollagen (1143/1994) tillämpas trots det som föreskrivs i 44 § 2 mom. om förande av ett register för handläggning och övervakning av tillståndsärenden som avses i alkohollagen samt för alkoholstatistiken.

Den myndighet som svarar för registreringen enligt 1 mom. svarar för att uppgifter sänds till EU:s institutioner på det sätt som förutsätts i EU:s lagstiftning om handelsnormer, om det inte föreskrivs något annat i denna lag.

Bestämmelser om registrering av anläggningar och kläckerier för kycklingar av fjäderfä som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer finns i lagen om ett system för identifiering av djur.

49 §
Allmän styrning av kontroller, inspektioner och granskningar, val av kontrollobjekt, allmänna kontrollförfaranden och rapportering

Landsbygdsverket svarar för den allmänna styrningen av kontroller, inspektioner och granskningar och av anknytande rapportering, med undantag för prisrapporter, klassificering av slaktkroppar och handelsnormer. När det gäller prisrapporter och klassificering av slaktkroppar är det jord- och skogsbruksministeriet som svarar för den allmänna styrningen av kontroller, inspektioner och granskningar.


50 §
Granskning av ansökningar och anmälningar

Landsbygdsverket granskar de uppgifter om förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd som hänför sig till ansökningar och anmälningar samt de uppgifter om förutsättningar för någon annan åtgärd som avses i ansökningarna eller anmälningarna. Exportdeklarationer granskas emellertid av Tullen i samband med utförsel. Ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna granskas av den myndighet som enligt 46 b och 46 d—46 f § i denna lag svarar för behandlingen av dem.

51 §
Kontroller och inspektioner som hänför sig till lagring

Inspektioner av interventionslager, kontroll av lagringsförhållandena och lagringsförfarandena samt kontroll av att de lagrade produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven utförs under lagringen på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning av

1) Tullen när det är fråga om smör, mjölkpulver eller nötkött,


Inspektioner av lokaler för privat lagring och kontroll av lagringsförhållandena och lagringsförfarandena vid dem samt kontroll av att de lagrade produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven utförs av Tullen på det sätt som förutsätts i förordningen om privat lagring.


52 §
Kontroll och inspektion av tillverkare av produkter för lagring

Livsmedelssäkerhetsverket kontrollerar på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning och förordningen om privat lagring förutsättningarna för godkännande av aktörer som ansöker om godkännande som tillverkare av produkter för lagring eller är godkända tillverkare av produkter för lagring, samt produktionens överensstämmelse med kraven. Tullen kontrollerar på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning och förordningen om privat lagring att den bokföring över produktionen som godkända tillverkare av produkter för lagring har är förenlig med kraven.


53 §
Kontroll av produkter som in- eller utlagras

Vid inlagring i interventionslager och lokaler som används för privat lagring kontrollerar Landsbygdsverket på det sätt som avses i EU:s interventionslagstiftning och förordningen om privat lagring att nötkött som ska urbenas uppfyller kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar på motsvarande sätt spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter. Livsmedelssäkerhetsverket utför emellertid provtagning på smör och mjölkpulver avsett för inlagring i interventionslager och undersöker proverna samt undersöker prover som tagits på spannmålsprodukter avsedda för inlagring i interventionslager.


Vid utlagring från lokaler som används för privat lagring kontrollerar Tullen på det sätt som avses i förordningen om privat lagring att produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar uppfyller kraven. Vid utlagring från interventionslager kontrollerar Landsbygdsverket nötkött som ska urbenas, närings-, trafik- och miljöcentralen spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter med avseende på kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar, om det behövs för att säkerställa att produkterna är förenliga med kraven.


54 §
Kontroller och granskningar vid import och export

Om inte något annat bestäms i denna lag kontrollerar Tullen i samband med och under hänförandet av produkter till tullförfarande att import- och exportlicenser, import- och exportdeklarationer och andra dokument som ska visas upp i samband med import och export, produkter som hänför sig till dem samt exportbidragsprodukter och dokument som hänför sig till dem är förenliga med kraven. Bestämmelser om den myndighet som utför kontroller enligt artikel 2 i förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag vilka utgör en förutsättning för beviljande av exportbidrag för nötkreatur finns dock i 27 § i lagen om transport av djur (1429/2006).

Tullen har rätt att för verkställande av inspektion få tillträde till lager, lokaler och andra platser där produkter transporteras, förvaras eller lastas och att i den omfattning som krävs för att säkerställa att produkterna och uppgifterna om dem är förenliga med kraven kontrollera produkterna samt granska dokument som rör produkterna, produktinnehavaren, andra parter och fordon. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Bestämmelser om den inspektionsrätt för gränsveterinärer som hänför sig till kontroller enligt artikel 2 i förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag finns i 28 § i lagen om transport av djur.

Tullen kan i samband med kontroller kräva att produkter ska framläggas för kontroll och lossas ur fordon samt sätta tullsigill på fordon som står under tullkontroll. Tullen kan hindra import av produkter till finskt territorium eller export av produkter från Finland, om importen eller exporten med stöd av EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätter import- eller exportlicens men en sådan inte finns eller om importen förutsätter betalning av importtull eller avgift men denna är obetald.

Om en sökande av exportbidrag i syfte att säkerställa att produkter som exportbidraget avser når destinationen använder det system som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2584/2000 om införande av ett system för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött som fraktas med vägtransport till Ryska federationen, tar Tullen emot samt behandlar och verifierar uppgifterna i fråga på det sätt som avses i den förordningen.

56 §
Kontroll och inspektion av godkända aktörer och aktörer som ger prisrapporter

Tullen kontrollerar

1) på det sätt som förutsätts i EU:s lagstiftning om sockerproduktion att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om sådana företag inom sockersektorn som ansöker om godkännande samt i fråga om godkända företag inom sockersektorn att de krav som gäller förutsättningarna för godkännande, produktionskvoter, anmälningsskyldighet, produktionsavgifter, bransch- och leveransavtal samt minimipris för sockerbetor uppfylls,

2) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om proviantlager som ansöker om godkännande och godkända proviantlager samt att proviantlagrens verksamhet är förenlig med kraven.

Landsbygdsverket kontrollerar

1) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om övervakningsorgan som ansöker om godkännande och godkända övervakningsorgan samt att övervakningsorganens verksamhet är förenlig med kraven,

2) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om godkända importörer av hampfrön och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

3) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om slaktkroppsklassificerare som ansöker om godkännande och godkända slaktkroppsklassificerare och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

4) att den verksamhet som aktörer som svarar för att ge prisrapporter är skyldiga att anmäla är förenlig med kraven,

5) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om producentorganisationer som ansöker om godkännande och godkända producentorganisationer och att deras verksamhet är förenlig med kraven.

Tullen och Landsbygdsverket har rätt att för utförande av sina kontrolluppgifter enligt denna paragraf få tillträde till lokaler där aktörer som ansöker om godkännande eller godkända aktörer bedriver den verksamhet godkännandet avser och att kontrollera produkter och anordningar samt granska dokument och bokföring i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för godkännande uppfylls och att verksamheten är förenlig med kraven. Om hampfrön som importerats av en godkänd importör av hampfrön används av någon annan än den godkända importören av hampfrön, har Landsbygdsverket dessutom rätt att få tillträde till produktanvändarens lokaler och att kontrollera eller granska de ovannämnda omständigheterna i den omfattning som krävs för övervakningen av att användningen är förenlig med kraven. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Landsbygdsverket har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att anmälningsskyldigheten fullgörs och de anmälda uppgifterna är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som svarar för att ge prisrapporter och att granska dokument och bokföring som hänför sig till den verksamhet anmälningsskyldigheten avser. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

57 §
Kontroll av produkternas användning och destination

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätts att ett dokument eller förfarande som fastställts för ändamålet används vid övervakning av användningen av produkter som härrör från interventionslager eller är föremål för exportbidrag eller andra produkter med anknytning till marknadsordningen eller används vid övervakning av deras ankomst till destinationen, kontrollerar Tullen produkterna och granskar dokumenten. Tullen får meddela sådana närmare föreskrifter om smärre kompletteringar av dokument som tillåts enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och gäller den aktör som är ansvarig för att bevisa användningen av produkter eller produkternas ankomst till destinationen, om kompletteringarna behövs för att bevisa användningen av produkter eller produkternas ankomst till destinationen.

Tullen har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att de i EU:s marknadsordningslagstiftning ingående kraven på förfarandena i fråga iakttas, få tillträde till fordon som används för transport och till utrymmen med anknytning till produkternas användning och destination samt rätt att kontrollera produkter som är föremål för övervakning och granska dokument som rör produkterna och deras användning och transport. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 §
Granskning av affärshandlingar

Tullen granskar de affärshandlingar enligt den horisontella förordningen som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning eller av godkända företag inom sockersektorn.

Tullen har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för beviljande av stöd eller annan ersättning uppfylls eller att grunderna för utbetalning är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och lokaler som innehas av godkända företag inom sockersektorn och att granska de dokument och den bokföring som hänför sig till den nämnda verksamheten. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 a §
Tullens kontroller och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Vid import från länder utanför EU, vid den första lossningen i Finland av produkter som förs in från andra av EU:s medlemsstater och vid export kontrollerar Tullen att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) produkter inom vinsektorn,

2) produkter inom olivsektorn,

3) frukt och grönsaker,

4) produkter inom humlesektorn.

Tullen kontrollerar dessutom i övrigt att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller bananer, russin och produkter inom humlesektorn.

Tullen svarar för de kontroller och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som den med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

58 b §
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kontrollerar att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller etylalkohol och produkter inom vinsektorn, med undantag för kontroller och granskningar som avses i 58 a §.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för de kontroller, inspektioner och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som det med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

58 c §
Kommunernas kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten kontrollerar att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) kalvkött, med undantag för inspektioner på slakterier och anläggningar i anslutning till dem,

2) mjölkprodukter,

3) bredbara fetter,

4) produkter inom äggsektorn, med undantag för kraven i fråga om produktionsmetoder.

I fråga om ordnandet av kontroll-, inspektions- och granskningsuppgifter i kommunerna tillämpas vad som föreskrivs i 32 § i livsmedelslagen (23/2006).

58 d §
Livsmedelssäkerhetsverkets kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Livsmedelssäkerhetsverket kontrollerar, till den del det inte är fråga om kontroller, inspektioner och granskningar som avses i 58 a—58 c §, att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) frukt eller grönsaker,

2) produkter inom olivsektorn,

3) besiktning av kalvkött på slakterier och anläggningar i anslutning till dem,

4) produktionsmetoder i fråga om produkter inom äggsektorn,

5) produkter inom fjäderfäköttssektorn,

6) import från länder utanför EU, den första lossningen vid införsel från EU:s medlemsstater eller export av mjölkprodukter, bredbara fetter, kalvkött, produkter inom fjäderfäköttssektorn eller produkter inom äggsektorn.

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för de kontroller, inspektioner och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som det med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

Livsmedelssäkerhetsverket är i EU:s lagstiftning om handelsnormer avsedd

1) samordnande myndighet inom sektorn för frukt och grönsaker, och

2) central myndighet inom kalvköttssektorn.

Livsmedelssäkerhetsverket kan dessutom utföra kontroller, inspektioner och granskningar som avses i 58 c §.

58 e §
Anlitande av närings-, trafik- och miljöcentralen vid kontroller av handelsnormerna

Livsmedelssäkerhetsverket kan anlita närings-, trafik- och miljöcentralerna vid kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna, när det gäller

1) frukt eller grönsaker,

2) produktionsmetoder i fråga om produkter inom äggsektorn,

3) frivilliga märkningar beträffande produktionsmetoder i fråga om produkter inom fjäderfäköttssektorn.

58 f §
Styrning, rapportering och användning av uppgifter i anslutning till kontroller av handelsnormerna

På planering, styrning och utvärdering av och rapportering om kontroller av handelsnormerna tillämpas 30, 31, 47, 48 och 52 § i livsmedelslagen. Trots sekretessbestämmelserna får man vid kontrollerna använda och för kontrollerna lämna ut uppgifter som har erhållits vid inspektioner, kontroller och besiktningar som avses i livsmedelslagen.

58 g §
Inspektionsrätt vid kontroller och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

De myndigheter som svarar för kontrollerna av att handelsnormerna iakttas och som anlitas vid dessa kontroller har rätt att få tillträde till utrymmen som en aktör som svarar för att handelsnormerna iakttas använder för tillverkning, saluföring, lagring och transport av produkterna och att kontrollera de produkter som omfattas av handelsnormerna samt att granska dokument och bokföring över produkterna i den omfattning som krävs för att säkerställa att handelsnormerna iakttas. På inspektionsrätten vid kontroller och granskningar som gäller import och export tillämpas 54 §. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

60 §
Kontroller och inspektioner som det attesterande organet utför

Det attesterande organ som avses i 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) får, för genomförande av undersökningar som är nödvändiga för utfärdande av intyg enligt artikel 5 i förordningen om utbetalande organ och för utförande av andra kontroller som enligt vad det särskilt föreskrivs i EU:s lagstiftning ska utföras av det attesterande organet, utföra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppdrag som ålagts det utbetalande organet eller hos stödtagare, interventionslagerhållare eller godkända företag inom sockersektorn.


63 §
Jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och kontrollmyndig-heternas rätt att få information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och de myndigheter som svarar för kontroller i enlighet med detta kapitel och som anlitas vid dessa kontroller har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av statliga och kommunala myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för behandling av ärenden och gäller sökande, sökandenas ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet samt andra uppgifter om en omständighet som är relevant för behandling av stöd eller något annat ärende som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning eller för utförande av kontroll eller rapportering som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och de myndigheter som svarar för kontroller i enlighet med detta kapitel och som anlitas vid dessa kontroller har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av aktörer som bedriver verksamhet som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning få dokument och uppgifter som är nödvändiga för behandling av ärenden som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning eller för utförande av kontroll eller rapportering som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning.

64 §
Rätt för myndigheter som styr kontrollerna och för myndigheter som avses i EU:s lagstiftning att utföra inspektioner och få information

Det som i detta kapitel bestäms om rätten för myndigheter som svarar för kontrollen att utföra inspektioner och få information gäller också de i den horisontella förordningen avsedda personer som utför kontrolluppgifter för Europeiska kommissionens räkning. Motsvarande rätt att utföra inspektioner och få information har också övriga i EU:s lagstiftning avsedda myndigheter vars uppgifter omfattar liknande kontrolluppgifter.

79 §
Återbetalning av avgifter som betalats till myndigheter

Landsbygdsverket ska återbetala sådana avgifter och påföljdsavgifter som tagits ut och sådana belopp som återkrävts på felaktiga grunder eller till ett för stort belopp. På det återbetalda beloppet betalas ränta i enlighet med 39 § i tullagen.

85 a §
Administrativa tvångsmedel som anknyter till producentorganisationer

Om en producentorganisation inte lämnar de uppgifter som krävs i EU:s marknadsordningslagstiftning eller med stöd av denna lag inom utsatt tid, kan Landsbygdsverket förelägga organisationen att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Landsbygdsverket kan förena ett föreläggande att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen.

86 a §
Åtgärder vid överträdelse av handelsnormerna samt förbud mot saluföring

Om en aktör som svarar för att handelsnormerna iakttas bryter mot eller underlåter att uppfylla de i denna lag eller EU:s lagstiftning om handelsnormer avsedda handelsnormerna för produkterna, kan den myndighet som svarar för kontrollen av att normerna iakttas eller som anlitas vid kontrollen meddela aktören ett föreläggande att avhjälpa missförhållandet omedelbart eller inom en tid som myndigheten bestämmer, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning. De produkter som föreläggandet gäller får inte saluföras förrän den aktör som har meddelats föreläggandet har rättat till missförhållandet och lämnat den myndighet som meddelade föreläggandet en redogörelse för att normerna uppfylls.

Om en aktör som meddelats ett föreläggande inte avhjälper missförhållandet omedelbart eller inom utsatt tid eller om missförhållandet är av sådan art att det inte kan avhjälpas, ska den myndighet som avses i 1 mom. meddela den aktör som saluför produkterna förbud att fortsätta saluföringen, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning. Om det är fråga om en produkt som importeras från ett land utanför EU, ska aktören meddelas förbud att importera produkten.

Beslut om förbud ska fattas utan dröjsmål. När beslutet fattas ska man eftersträva en situation där den ekonomiska förlusten för ägaren av produkten blir så liten som möjligt. Beslutet gäller hela det kontrollerade partiet till den del det inte uppfyller de föreskrivna kraven, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning.

Myndigheten behöver inte meddela något förbud, om produkten inte har förskämts och det med tanke på konsumenternas tillgång till information eller en fungerande marknad handlar om en obetydlig fråga.

86 b §
Beslut om användning och märkning av produkter som strider mot handelsnormerna

Om EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter att produkter som strider mot handelsnormerna används för något annat ändamål som anges i den nämnda lagstiftningen, kan den myndighet som svarar för kontrollen av dessa produkter eller som anlitas vid kontrollen på ansökan av en aktör som svarar för att normerna iakttas godkänna att produkten används för ett sådant ändamål.

Om EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter att produkter som strider mot handelsnormerna saluförs med tilläggsmärkningar, kan den myndighet som svarar för kontrollen av dessa produkter eller som anlitas vid kontrollen på ansökan av en aktör som svarar för att normerna iakttas godkänna att produkten saluförs med tillläggsmärkningar.

Den myndighet som fattar beslut som avses i denna paragraf ska sätta ut en skälig tid inom vilken aktören ska iaktta beslutet. Beslutet ska fattas utan dröjsmål. När beslutet fattas ska man eftersträva en situation där den ekonomiska förlusten för ägaren av produkten blir så liten som möjligt.

86 c §
Överträdelse av handelsnormerna samt vite

Den myndighet som meddelar ett förbud enligt 86 a § kan förena det med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen.

86 d §
Kommunens beslut om användning av administrativa tvångsmedel

I en kommun ska beslut om administrativa tvångsmedel fattas av en nämnd eller något annat kollegialt organ som kommunen utser.

Kommunfullmäktige kan ge nämnden eller organet rätt att överföra sina befogenheter på en tjänsteinnehavare eller sektion som lyder under nämnden eller organet, när det gäller administrativa tvångsmedel enligt 86 a— 86 c § i denna lag.

Beslut om användning av sådana administrativa tvångsmedel enligt 86 a—86 c § som kommunen får använda sig av ska fattas av Livsmedelssäkerhetsverket, om ärendet gäller områden som är större än en kommun. Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta de berörda kommunerna om ett sådant beslut.

87 §
Brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter

Den som uppsåtligen


2) bedriver klassificering av slaktkroppar enligt klassificeringsförordningen utan sådant godkännande som avses i 40 §,

3) bedriver i 12 § avsedd import av hampfrön utan sådant godkännande som avses i den paragrafen eller

4) bryter mot handelsnormer som finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer eller i en förordning utfärdad med stöd av 46 a eller 46 d—46 f § och som gäller definitioner, beteckningar, klassificering, presentation, märkning, förpackning, utseende, konsistens, egenskaper, behandling, ursprung, produktionsplats, produktionsmetod, ämnen som används i produktionen, förvaring, lagring, transport, leverans, dokument, certifieringsförfarande, begränsningar i användningen av vissa ämnen eller metoder, identifiering eller registrering av aktören, dokumentering av uppgifter, anmälningsskyldighet eller tidsfrister, eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46 d eller 46 f §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter dömas till böter.


Den får inte dömas till straff som för samma gärning har påförts påföljdsavgift enligt 75 §. Domseftergift kan meddelas den som på samma grunder har blivit föremål för återkrav av stöd, den som på samma grunder har förelagts vite enligt 85, 85 a eller 86 c § och den vars godkännande har återkallats på samma grunder och vars verksamhet har upphört på grund av återkallelsen.

88 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för marknadsföringsbrott finns i 30 kap. 1 § i strafflagen.

90 §
Ändringssökande

Ändring i beslut av jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och närings-, trafik- och miljöcentralen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut av Tullen söks ändring på det sätt som anges i tullagen. På sökande av ändring i beslut av kommunala tjänsteinnehavare och organ tillämpas 74 § i livsmedelslagen.


I övrigt finns bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som har beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft, om de uppfyller kraven enligt denna lag. Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som inte uppfyller kraven enligt denna lag ska förnyas före utgången av 2014.

RP 145/2013
JsUB 21/2013
RSv 204/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.