1190/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 5 § och

ändras 1 §, 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § i lagarna 1055/2010 och 1002/2011 samt 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom. i lag 1002/2011, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 1002/2011, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten som nationellt stöd, i enlighet med fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, artiklarna 107—109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller Europeiska unionens övriga lagstiftning, för åren 2014 och 2015 beviljas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning som skördeskadeersättningar samt ersättning för skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag.

8 a §
Ersättning för skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag

Ersättningen är begränsad till högst 80 procent av värdet på skadan med avdrag för ersättningar enligt annan lagstiftning och avdrag för ersättningar från försäkring. Skadan beräknas med beaktande i tillämpliga delar av vad som i 7 § föreskrivs om växtarternas priser per enhet och normskördar. Ersättning betalas inte om ersättningsbeloppet är mindre än 100 euro.

Ersättning betalas inte för skada som ska ersättas enligt vattenlagen (587/2011) eller som orsakats trädgårdsprodukter som är avsedda för privat bruk.


10 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där brukningsenhetens driftscentrum finns behandlar de ersättningsansökningar och beslutar om beviljandet av de ersättningar som avses i denna lag. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska också se till att skördeskadorna uppskattas i de fall som avses i 8 och 8 a §. Vid uppskattning av skador kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vid behov som sakkunniga anlita rådgivningsorganisationer. Till rådgivningsorganisationerna kan betalas ersättning för deras sakkunniginsatser av det anslag som i statsbudgeten reserverats för ersättande av skördeskador. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att få sakkunnighjälp av närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid behov av Finlands miljöcentral. För uppskattning av skördeskada kan kommunen hos den odlare som ansökt om ersättning ta ut en avgift. Närmare bestämmelser om ersättningen till rådgivningsorganisationerna och om den avgift för uppskattning av skördeskada som kommunen kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om utbetalning av ersättning enligt 8 a § efter det att Landsbygdsverket för varje enskilt fall har konstaterat att ersättningen är godtagbar och Landsbygdsverket inom ramen för anslaget har ställt de medel som behövs för att ersätta skadorna och som beräknats utifrån de enskilda fallen till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft avgörs i enlighet med den lag som gällde då ansökan anhängiggjordes.

Genom förordning av statsrådet bestäms i fråga om skördeskadeersättningarna för 2013 hur stor del av skördeskadan som ska ersättas efter att den minskats med självriskandelen, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar.

Efter att ha hört delegationen för skördeskador meddelar Landsbygdsverket i fråga om skördeskadeersättningarna för 2013 föreskrifter om de priser per enhet på olika växtarter som ska tillämpas vid värderingen av skördeskador. Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna under skördeåret 2013.

RP 143/2013
JsUB 19/2013
RSv 196/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.