1184/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lotterilagen (1047/2001) en ny 42 b § som följer:

42 b §
Tillsynsregister över lotterier

För skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter som avses i denna lag ska polisen föra register över anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar och om dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem som i praktiken anordnar lotterier, om kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till förbud och vitesförfarande.

Bestämmelser om register som förs av polisen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 66/2012
FvUB 26/2013
RSv 216/2013

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.