1182/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 1 mom. 3, 15 och 16 punkten,

ändras 7 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., 22 § 1 mom. 1, 2, 10, 14, 17 och 18 punkten samt 2 mom., rubriken för 23 § och i 1 mom. det inledande stycket, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 36 § 1 mom., 38 §, rubriken för 39 §, det inledande stycket i 39 § 1 mom. och 2—4 punkten, 2 mom. 2 punkten och 3 mom. samt 41—43 §,

av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 479/2010 och 876/2011, 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 980/2007 och 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 750/2011, 26 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 876/2011 och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 980/2007, 479/2010 och 1241/2011, samt

fogas till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 479/2012, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 28 a §, en ny mellanrubrik före 30 och 38 §, till lagen nya 39 b—39 d § samt en ny mellanrubrik före 40 §, som följer:

7 §
Undersöknings- och handräckningsregistret

Av uppgifter som gäller identiteten för en person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller andra åtgärder eller tvångsmedel och för den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag samt informationssökning i anslutning till dessa uppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), vid annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, i samband med gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som gränsbevakningsväsendet fattat för att avsluta ett ärende, identidifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,

b) uppgifter om tvångsmedel, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt olika faser i förundersökningen och annan undersökning,

c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till gränsbevakningsväsendets uppgifter, åtgärder eller händelser,

d) uppgifter för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

2) för inriktning av den övervakning som utförs av myndigheter som genomför undersökningar och gränskontroll, uppgifter som ska tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, att brott ska kunna förebyggas eller gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl som har samband med utredningen (uppgifter om informationsförmedling),

3) uppgifter om observationer som gjorts av gränsbevakningsmän eller uppgifter som anmälts till gränsbevakningsväsendet i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter).

9 §
Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.


11 §
Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.


12 §
Säkerhetsdataregistret

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.


13 §
Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Den registeransvarige kan även bevilja polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.

15 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden, får inom gränsbevakningsväsendet endast samlas in för och registreras i undersöknings- och handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten, i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett temporärt personregister som har inrättats för ett sådant ändamål och som är avsett att användas av en förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.


22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få nödvändiga uppgifter enligt följande:

1) ur det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) uppgifter i enlighet med 15—17 § i den lagen,

2) ur det register över laddare som avses i 3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter för övervaknings- och larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott,


10) för gränsövervakning och gränskontroller samt för utförande av andra uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lag sådana behövliga uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006),


14) uppgifter ur polisens och Tullens personregister för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,


17) ur utrikesministeriets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,

18) ur Migrationsverkets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap,


Gränsbevakningsväsendet ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

23 §
Registrering av uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet:


Gränsbevakningsväsendet ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

24 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

25 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas även för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.

De observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

26 §
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om informationen behövs för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas ut endast när de behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 kap. 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs för utförande av de uppdrag för vilka de har samlats in och registrerats.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

27 §
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som gränsbevakningsväsendet inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter enligt 15 § i ett temporärt personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk får dock inte lämnas ut för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister även lämnas ut för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 11 § 1 mom. 9 punkten i lagen om fordonstrafikregistret, för utförande av de uppdrag som anges i lagen om sjöfartsskydd och för övervakning av luftfarten samt enligt 48 § i luftfartslagen för bedömning av förutsättningarna för beviljande, förnyande och återkallande av ett tillstånd,

2) till Nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter som behövs för säkerställande av förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, med beaktande av vad som i den lagen föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet,

4) till Trafikverket för övervakning av sjötrafiken,

5) till polisen för polisuppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,

6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet,

7) till huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning, för i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och för i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar och personer samt till den som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,

9) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott, för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för utsökningsutredningar eller för annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjande av goda etniska relationer, tryggande av etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter samt för övervakning av principen om etnisk icke-diskriminering och rapportering kring människohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för gränsbevakningsväsendet och polisen   i   enlighet   med   det   som   föreskrivs   i 26 § 1—3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.

Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, tillgång till gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och till säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller en kontaktperson för gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 punkten får de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

28 a §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,

2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,

3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.

29 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den registeransvarige.


4 kap.

Utplåning av uppgifter, internationellt samarbete och den registrerades rättigheter

Utplåning av uppgifter och arkivering
30 §

36 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register, får en uppgift som konstaterats vara felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till gränsbevakningsväsendets personal har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte.


Bestämmelser om internationellt samarbete
38 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om inte något annat föreskrivs eller följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, får gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen och i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, som följer:

1) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,

2) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av det uppdrag för vilket de har samlats in och registrerats.

Uppgifter som inhämtats i samband med ett visst uppdrag och som behövs för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får dock lämnas ut endast om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet ur sina personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som avses i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets temporära personregister som avses i 15 §, uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott samt de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten får inte lämnas ut för utförande av sådana uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

39 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till


2) internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O-Interpol) och myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, för förhindrande, utredning och avslöjande av brott, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen,

3) den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser på det sätt som anges i rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser samt till de tjänstemän i en medlemsstat som deltar i sådana av byrån samordnade gemensamma insatser och pilotprojekt i Finland som avses i den förordningen,

4) behöriga myndigheter som avses i internationella förpliktelser om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i de internationella förpliktelserna,


Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de är nödvändiga för att


2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,


Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det för vapentillsynen är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut.

39 b §
Europeiska unionens informationssystem för viseringar

Gränsbevakningsväsendet har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar för utförande av en uppgift som enligt en lag eller en direkt bindande EU-rättsakt ankommer på gränsbevakningsväsendet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).

Dessutom har gränsbevakningsväsendet rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar i syfte att förhindra och utreda brott som hör till gränsbevakningsväsendets behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), på det sätt som anges i rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Uppgifterna ska begäras via staben för gränsbevakningsväsendet.

39 c §
Vissa internationella informationssystem

Bestämmelser om Schengens informationssystem och det nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i polisväsendets personuppgiftslag.

Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011).

39 d §
Behandling av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas bestämmelserna i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inget annat följer av 1 mom., får gränsbevakningsväsendet behandla uppgifter som det mottagit för andra ändamål än vad uppgifterna lämnades ut för, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska unionen eller internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna, för-utom om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands eller en annan stats allmänna säkerhet eller för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands väsentliga intressen och det inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut uppgifterna om hur gränsbevakningsväsendet behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

Den registrerades rättigheter
40 §

41 §
Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige ska anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten till insyn och utlämnandet av uppgifter i samband därmed.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska personligen framställa en begäran om detta till den registeransvarige eller någon annan myndighet som har rätt att lämna ut uppgifter på gränsbevakningsväsendets vägnar samt styrka sin identitet.

42 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte

1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,

3) de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten,

4) uppgifter om klassificering, övervakning eller tillvägagångssätt i fråga om en person eller en gärning som har registrerats i gränsbevakningsväsendets personregister eller uppgifter som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott.

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Bestämmelser om inskränkningar i rätten till insyn finns dessutom i 27 § i personuppgiftslagen.

43 §
Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Uppgifter som avses i denna lag får lämnas ut till gränsbevakningsväsendet på dess begäran genom teknisk anslutning eller som en datamängd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Databehandling som avses i denna lag ska genomföras i enlighet med denna lag inom fyra år efter lagens ikraftträdande.

RP 66/2012
FvUB 26/2013
RSv 216/2013

  Helsinfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.