1134/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 2 § 5 punkten, 61 a § och 168 § 1 mom., av dem 61 a § sådan den lyder i lag 1188/1996, och

fogas till lagen en ny 285 b § som följer:

2 §

I denna lag avses med


5) registerby en helhet som bildas av de registerenheter som i jordregistret hade införts i samma by,


61 a §

Har en fastighet inom rågränserna för en annan jord- eller vattenrättslig by ett sådant huvudsakligen av jordägor bestående utskifte som har ringa värde eller som till formen och läget är sådant att fastighetens ägare inte kan utnyttja det på ett ändamålsenligt sätt och försvårar utskiftet möjligheterna att utnyttja ägor som gränsar till det, får skiftet inlösas till en sådan till skiftet gränsande fastighet vars ägare yrkar inlösen och i samband med vilken det är ändamålsenligt att utnyttja skiftet. Om ett sådant skifte gränsar till flera fastigheter, kan det också inlösas i delar till de av dessa fastigheter vilkas ägare yrkar på inlösen och i samband med vilka det är ändamålsenligt att utnyttja de olika delarna av skiftet.

168 §

Samtliga sakägare ska genom ett kallelsebrev informeras om att en förrättning kommer att inledas. Bestämmelser om sändande av kallelsebrev som elektroniskt meddelande finns i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).


285 b §

Bestämmelserna i 209 § 1 mom. om fördelning av förrättningskostnaderna ska tillämpas på bestämmande av den avgift som tas ut för beslut som fastighetsregisterförare meddelar med stöd av denna lag.

Bestämmelser om elektronisk delgivning av beslut av en fastighetsregisterförare finns i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 159/2013
JsUB 11/2013
RSv 166/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.