1130/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (114/2013) träder i kraft den 1 januari 2014.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som avses i 6 § 1 mom. 1—6 punkten i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) och som är anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet av lagen till marknadsdomstolen för handläggning.

Ärenden som avses i 7 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen och som är anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet av lagen till Helsingfors förvaltningsdomstol för handläggning.

På handläggningen vid marknadsdomstolen av de ärenden enligt 2 mom. som överförs från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd till marknadsdomstolen tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

RP 156/2013
LaUB 14/2013
RSv 156/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.