1122/2013

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning  om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder, riksförlikningsmannens byrå, samarbetsombudsmannens byrå, arbetsrådet och utbildnings- och utvecklingscentret Salmia som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde ut enligt vidstående avgiftstabell.

Avgift tas också ut för beslut om avslag.

Dessutom tas en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde ut för beslut om tillstånd att använda skyddsupplag.

3 §
Övriga prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster eller andra prestationer som baserar sig på en beställning eller annat uppdrag:

1) sakkunnig-, utbildnings- och konsulteringstjänster,

2) användning av lokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

3) publikationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder arbets- och näringsministeriets avgiftsfria verksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) kopior, utskrifter och andra avskrifter,

7) annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde,

8) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

9) inkvartering som utbildnings- och utvecklingscentret Salmia erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte har anknytning till genomförandet av arbets- och näringsministeriets årliga personalutbildningsprogram,

10) sändande av material som baserar sig på uppdrag, om det inte ingår i priset för materialet.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom. i samma paragraf beslutar arbets- och näringsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till utgången av december 2015.

 För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 16 december 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

Avgiftstabell

över arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation
1) bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden   170 €
2) övriga beslut om undantag som fattas av bokföringsnämnden   500 €
3) beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd   200 €
4) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 2 000 €
5) beslut på ansökan om projekttillstånd för en elledning som överskrider landets gränser och är avsedd för en nominell spänning om minst 110 kilovolt 6 000 €
6) beslut på ansökan om projekttillstånd för ett rör för naturgasöverföring som överskrider landets gränser 6 000 €
7) tillstånd att grunda en handelskammare   85 €

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka samarbetsombudsmannens byrå tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

8) registrering av en personalfond 300 €
9) registrering av en personalfonds stadgeändring 300 €
10) annan ändring i personalfondsregistret än sådana som nämns i 9 och 10 punkten   70 €
11) utdrag ur personalfondsförteckningen och/eller stadgarna   40 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.