1107/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 10 § 2 mom., 13 §, 16 § 4 punkten, 17 § 7 punkten, 18 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 22 §, 24 § 1 och 2 mom., 26 § 2 punkten och 60 § 2 mom. som följer:

10 §
Kanslichefens ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår kanslichefen, avdelningscheferna, direktörerna för de fristående enheterna samt ekonomidirektören, direktören för koncernstyrningsenheten, controllern och generalsekreteraren för Säkerhetskommittén. Statssekreteraren, ministerns specialmedarbetare och militära rådgivare kan delta i mötena.


13 §
Verksamhetsenheterna

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning, som fristående enheter som inte hör till avdelningarna förvaltningsenheten, lagberednings- och rättsenheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten samt som sekretariat sekretariaten för Säkerhetskommittén, planeringskommissionen för försvarsinformation och försvarets vetenskapliga delegation.

De fristående enheterna samt sekretariaten för Säkerhetskommittén och planeringskommissionen för försvarsinformation är underställda kanslichefen. Sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation är underställt chefen för försvarspolitiska avdelningen.

16 §
Verksamhetsenheternas allmänna uppgifter

Utöver det som föreskrivs nedan har en verksamhetsenhet till uppgift att


4) svara för den resultatorienterade styrningen av och riskhanteringen inom sitt uppgiftsområde,


17 §
Försvarspolitiska avdelningen

Avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller


7) totalförsvaret och den övergripande säkerheten för förvaltningsområdets del,


18 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller


3) samordning av förvaltningsområdets verksamhetsplan och riskhanteringen vid ministeriets bokföringsenhet,


De ärenden som avses i 1 mom. 9 och 10 punkten är direkt underställda kanslichefen.

22 §
Revisionsenheten

Enheten har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) granskning av ministeriets och förvaltningsområdets funktionsduglighet, resultatrikhet och samhälleliga verkan,

2) granskning av övervakningen av försvarsmaktens kommendörs medelanvändning,

3) utvecklande av den interna revisionen och den interna övervakningen hos förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar och bedömning av hur ändamålsenliga de är i relation till de risker som hänför sig till funktionerna.

24 §
Sekretariaten

Säkerhetskommitténs sekretariat bereder de ärenden som hör till Säkerhetskommittén. Sekretariatet är dessutom sekretariat för statsrådets beredskapschefsmöte, svarar för ordförande- och sekreteraruppgifterna vid beredskapssekreterarmötena och är sekretariat för Delegationen för försvarsundervisning samt behandlar ärenden som gäller samordning av beredskapen inom den övergripande säkerheten. Bestämmelser om kommitténs uppgifter finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013).

Sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation bereder de ärenden som hör till planeringskommissionen för försvarsinformation. Bestämmelser om planeringskommissionens och sekretariatets uppgifter finns i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (539/2012).


26 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 45 § i reglementet för statsrådet, har kanslichefen till uppgift att


2) leda beredningen av ärenden som anknyter till samordningen av totalförsvaret och den övergripande säkerheten och som hör till ministeriets verksamhetsområde och vara ordförande för Säkerhetskommittén,


60 §
Semestrar och frånvaro

Avdelningschefen fastställer semestrarna för avdelningens personal. Direktören för en fristående enhet fastställer semestrarna för enhetens personal. Direktören för förvaltningsenheten fastställer semestrarna för generalsekreterarna för Säkerhetskommittén och planeringskommissionen för försvarsinformation. Generalsekreteraren fastställer semestrarna för övriga tjänstemän som hör till sekretariatet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 december 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.