1104/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013 

Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 8 § i polislagen (872/2011):

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med vad som föreskrivs i 9 kap. 8 § i polislagen (872/2011) är det förbjudet att färdas eller vistas utan tillstånd

1) på i bilaga 1 nämnda flygplatser och i deras skyddsområden,

2) på i bilaga 2 nämnda fängelsers områden,

3) på Fingrid Abp:s i bilaga 3 avsedda områden för stamnätets transformatorstationer och reservkraftsaggregat,

4) på i bilaga 4 avsedda kraftverks-, industri- och gruvområden,

5) på i bilaga 5 avsedda övriga områden.

Tillstånd att färdas eller vistas i ett område ges av den verksamhetsutövare som nämns i bilagan enligt 1 mom.

Till de i bilaga 2 nämnda fängelsernas områden får inte föras föremål eller ämnen som äventyrar säkerheten. Tillstånd att färdas och vistas på ett fängelses område får förutom av fängelset ges av den brottspåföljdregion som fängelset hör till och av enheterna vid brottspåföljdregionen.

Bestämmelser om allmänna begränsningar i rätten att färdas i vissa områden på flygplatser finns i 104 § i luftfartslagen (1194/2009).

2 §
Tryggande av säkerheten för personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter internationellt specialskydd

I syfte att trygga säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar och andra personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter internationellt specialskydd är det förbjudet att utan tillstånd från republikens presidents kansli färdas eller vistas i de områden som avses i bilaga 6.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte besök av allmänheten vid särskilt angivna tider i områden reserverade för ändamålet eller delägares användning av Gullrandas delägarlags gemensamma vattenområde i enlighet med delägarlagets regler.

3 §
Kartor över områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse

De områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse har fastställts i kartbilagorna 1—6. Varje verksamhetsutövare har en karta över sitt eget område till påseende hos sig och samtliga kartor finns till påseende på inrikesministeriets registratorskontor.

4 §
Undantag för myndigheternas verksamhet

För att sköta sina föreskrivna uppgifter får myndigheterna oberoende av vad som föreskrivs i denna förordning färdas och vistas på de områden som omfattas av begränsningarna.

Myndigheterna ska utan dröjsmål få fri passage till alla områden. Verksamhetsutövarna ska vid behov sörja för att ge myndigheterna vägledning på sina områden.

5 §
Utmärkning av begränsning av trafik och vistelse

Verksamhetsutövaren ska märka ut det område som omfattas av begränsning av trafik och vistelse samt vid behov infartslederna till området genom tydligt observerbara skyltar eller andra märken som anger begränsningen av trafik och vistelse samt hotet om straff för överträdelse av begränsningen. Också områden som gränsar till havet och de yttre gränserna för vattenområden ska märkas ut med skyltar eller andra märken.

De viktigaste områdena med hänsyn till områdets användningssyfte ska vid behov inhägnas.

6 §
Språket på skyltar och andra märken

Bestämmelser om vilka språk som ska användas på skyltar som sätts upp av myndigheter finns i 33 § i språklagen (423/2003).

På skyltar och andra märken som sätts upp av andra än myndigheter ska finska och svenska samt vid behov andra språk användas.

7 §
Giltighetstid och upphörande för begränsningen av trafik och vistelse

En begränsning i rätten att färdas och vistas i ett visst område gäller tills vidare, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

Om användningssyftet ändras för ett område som omfattas av begränsning av trafik och vistelse eller om begränsningen av någon annan orsak inte längre behövs, ska verksamhetsutövaren avlägsna i 5 § avsedda skyltar och andra märken och utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om ändringen.

Om ett område som omfattas av begränsning efter det att områdets användningssyfte ändrats fortfarande kan medföra fara, ska verksamhetsidkaren märka ut området med skyltar eller märken som anger att området är farligt.

8 §
Överträdelse av begränsningen av trafik och vistelse

Bestämmelser om överträdelse av begränsningen av trafik och vistelse finns i 9 kap. 8 § i polislagen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Skyltar och märken som avses i 5 § ska tas i bruk senast den 31 december 2014.

Helsingfors den 19 december 2013   

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Rydman

IM:f om begränsning av trafik och vistelse

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.