1093/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 16 § 3 mom. samt

ändras 2, 3, 6, 13 och 13 a §, av dem 13 och 13 a § sådana de lyder i förordning 523/2012, som följer:

2 §
Organisationen och uppgiftsfördelningen inom regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken har, på det sätt som bestäms i 3 §, följande ansvarsområden:

1) ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1, 2, 4 och 8 punkten samt 2 mom. 1 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009),

2) ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om regionförvaltningsverken samt de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 1 punkten i den lagen, när det gäller utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,

3) ansvarsområdet för miljötillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

4) ansvarsområdet för arbetarskyddet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

5) ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Vid regionförvaltningsverket finns dessutom en enhet som ansvarar för verkets förvaltningstjänster.

Statens ämbetsverk på Åland, som avses i 16 § i lagen om regionförvaltningsverken, organiseras och dess uppgiftsfördelning genomförs enligt de grunder som föreskrivs i 1–3 §.

3 §
Fördelningen av ansvarsområdena mellan regionförvaltningsverken samt deras verksamhetsområden

Vid alla regionförvaltningsverk finns ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden, ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet samt ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen. Dessa ansvarsområden sörjer för skötseln av de uppgifter som föreskrivits eller bestämts för dem inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Det föreskrivs särskilt om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden och ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken samt om dessas verksamhetsområden.

6 §
Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet

Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns i samband med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta det uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag av uppgifter som gäller anläggningsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till anläggningsprojekt för läroanstalter som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde och gäller den svenskspråkiga befolkningen.

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid serviceenheten är, utöver vad som föreskrivs i 16 §, utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Serviceenhetens personal kan ha sin arbetsort inte bara vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utan också vid verksamhetsstället för ett annat regionförvaltningsverk.

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),

2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem och i livsmedelslagen avsedd livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen samt köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem,

3) uppgifter i anslutning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1182/2011),

4) beviljande av dispens enligt 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009).

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter och daghem som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

13 a §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till administrativa tvångsmedel enligt landsvägslagen (503/2005) och banlagen (110/2007),

2) de uppgifter som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

3) de uppgifter som avses i hittegodslagen (778/1988) och hittegodsförordningen (1079/1988),

4) i idrottslagen (1054/1998) avsedda uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar.

Dessutom sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet, med undantag av landskapet Åland, uppgifter som gäller fastställelse av stadgarna och stadgeändringar i fråga om delägarlag enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989).

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter och daghem som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Behandlingen av ett ärende om dispens enligt 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009) som är anhängigt när denna förordning träder i kraft ska slutföras vid det regionförvaltningsverk som är behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

  Helsingfors den 19 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.